Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sukcesem roku 2008 było przystąpienie Fundacji do kontynuacji projektu ANIMATOR – Doskonalenie umiejętności personelu obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1

Projekt jest prowadzony na szerszą skalę niż poprzednie i skierowany do 130 osób – personelu opiekuńczego oraz koordynatorów usług.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez 130 pracowników Fundacji na rzecz klientów pomocy społecznej, w okresie 18 miesięcy na terenie miasta na prawach powiatu - Gdyni.


Cele szczegółowe to:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracownika, w szczególności osób po 50 r.ż. w zakresie: zarządzania własnym warsztatem pracy, aktywizacji i integracji obsługiwanych klientów z problemem uzależnień i zaburzeń psychicznych, motywacji do pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy

- stymulowanie rozwoju zawodowego poprzez coaching

- zmniejszenie zagrożenia wypaleniem zawodowym poprzez szkolenie w zakresie ujednoliconych standardów obsługi klienta


Projekt kieruje do 130 uczestników kompleksową ofertę szkoleń, zajęć coachingowych i poradnictwa.

130 osób – pracowników instytucji rynku pracy, zakończy udział w projekcie (min. 80 % czasu zajęć), oraz podniesie kwalifikacje i kompetencje zawodowe

10 osób – otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia ‘Organizacja i zarządzanie warsztatem pracy koordynatora usług opiekuńczych’

120 osób – otrzyma certyfikat ukończenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie: Wiedza i umiejętności opiekuna, Pogłębiony kurs pierwszej pomocy, Integracja społeczna i obsługa klienta zaburzonego psychicznie, Obsługa klienta uzależnionego, Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy opiekuna, Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego

120 osób – uzyska zaświadczenie o ukończeniu 32 h zajęć ‘Moja kariera – Moja przyszłość’ – metoda jobcoachingu

Powstanie ‘Księga standardów efektywnej obsługi klienta’ 100 str

Powstanie materiał ‘Indywidualny plan rozwoju na stanowisku pracy - analiza SWOT’ 100 str


Rezultaty miękkie:

- podniesienie umiejętności w zakresie: obsługi osób z grup szczególnego ryzyka z problemem uzależnień i zaburzeń psychicznych, umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- podniesienie jakości własnej pracy dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym zdolnościom zarządzania warsztatem pracy, planowania czasu, zadań,

- zwiększenie samooceny, motywacji do pracy i rozwoju kompetencji zawodowych

- podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi, poczuciem wypalenia zawodowego


Projekt wprowadza rozwiązania trwałe i skuteczne, dostosowane do konkretnych wymagań grupy docelowej. Stąd też nabyta wiedza oraz umiejętności znajdą zastosowanie w praktyce i będą służyły pracownikom w długiej perspektywie.