Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich


W 2007 roku Fundacja Niesiemy Pomoc zrealizowała projekt dofinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5 na realizację zadań szkoleniowych dla personelu świadczącego usługi opiekuńcze pt.: "ANIMATOR" – Doskonalenie umiejętności personelu obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka.


Łącznie przeprowadzono 724 h zajęć - 165 h/os dla grupy 60 osób, w tym:

Szkolenia w okresie 9 miesięcy, w zakresie modułów:

▪ "Wiedza i umiejętności opiekuna",

▪ "Zarządzanie własnym warsztatem pracy",

▪ "Psychologia w pracy opiekuna",

▪ "Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna podopiecznego",

▪ "Profilaktyka wypalenia zawodowego


Dodatkowo prowadzono zajęcia uzupełniające:

▪ Zajęcia promujące wolontariat – "Wolontariat – szansa na integrację klienta z rynkiem pracy",

▪ Szkolenia psychologiczne dla uczestników grup wsparcia - tematy: stres, konflikt, trudny klient, asertywność, motywacja, komunikacja, uzależnienia, integracja,

▪ Konsultacje psychologiczne po-szkoleniowe dla chętnych


Rezultaty szkoleń: podniesiono umiejętności personelu w zakresie obsługi osób z grup szczególnego ryzyka, podniesiono jakość pracy opiekunek dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym zdolnościom zarządzania warsztatem pracy.


Uzyskane wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliło zaoferować:

▪ szkolenia dopasowane do potrzeb wykwalifikowanych pracowników potrzebujących narzędzi zarządzania pracą, aktualizacji wiedzy i wsparcia psychologicznego,

▪ wysoką skalę kompleksowości zajęć uzupełniających, nie prowadzonych do tej pory w Fundacji

▪ ich nowatorski, indywidualny charakter, bazujący na nowoczesnych narzędziach zarządzania warsztatem pracy

▪ zwiększenie profesjonalizmu usług Fundacji