09 Grudzień 2009
Jakim typem zawodowym jesteś? Analizy podczas zajęć projektu "POWIEDZ MI GDZIE PRACUJESZ A POWIEM CI KIM JESTEŚ"

Wybór miejsca pracy oraz kierunku rozwoju zawodowego, związany jest nie tylko z posiadanym przygotowaniem, wykształceniem czy aspiracjami i marzeniami, ale wypływa w dużej mierze z tego kim jesteśmy, co i jak czujemy. W tym kontekście cechy naszej konstrukcji psychicznej, osobowości i temperamentu determinują nasze wybory w zakresie aktywności zawodowej. Badając elementy psychiki, które najsilniej wpływają na naszą pracę, psycholog John Holland sformułował koncepcję osobowości zawodowej. Wyróżnił on jej 6 podstawowych typów. Zobacz jakim typem jesteś.

Typ Realistyczny – reprezentują go osoby uzdolnione manualnie lub technicznie, lubiące pracę z maszynami, urządzeniami, zwierzętami. Typowe cechy charakteru to szczerość, praktycyzm i uczciwość. Słabszą stroną są umiejętności społeczne. Realiści dobrze odnajdą się zawodach takich, jak kierowca, elektryk, inżynier, mechanik czy pilot

Typ Badawczy – takie osoby lubią wykorzystywać w pracy zdolności myślenia analitycznego i abstrakcyjnego. Charakteryzuje je racjonalizm i dociekliwość. Najczęściej niezbyt dobrze radzą sobie z wywieraniem wpływu na innych. Oprócz kariery naukowej dobrym wyjściem będzie dla nich praca dentysty, programisty lub analityka finansowego

Typ Artystyczny – do tej grupy należą osoby bardzo kreatywne, o rozwiniętej wyobraźni, mające potrzebę wyrażania swojej indywidualności. Sprawdzą się w zawodach twórczych i artystycznych takich jak malarz, pisarz czy aktor. Inne przykłady to dekorator wnętrz czy copywriter w reklamie. Takim osobom stanowczo odradza się pracę biurową czy urzędniczą

Typ Społeczny – osoba należąca do tego typu ceni pracę z ludźmi. Lubi pomagać im, uczyć lub na przykład organizować ich działania. Ma rozwinięte umiejętności interpersonalne i potrafi wywierać wpływ na innych. Inne typowe cechy osobowości to empatia, cierpliwość i wielkoduszność. Do słabiej rozwiniętych należą kompetencje techniczne i manualne. Pasujące do tego typu zawody to nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka, kelner

Typ Przedsiębiorczy - można tu zaliczyć osoby dynamiczne, nastawione na realizację celu i osiąganie konkretnych korzyści. Ich silną stroną są talenty przywódcze i komunikacyjne, słabszą – myślenie abstrakcyjne i zdolności naukowe. Osoby przedsiębiorcze dobrze odnajdą się w pracy w charakterze managera czy szefa firmy, a także w zawodach takich jak handlowiec, makler czy prawnik

Typ Konwencjonalny - takie osoby cenią pracę z dokumentacją i uporządkowanymi danymi. Są one zorganizowane, praktyczne i konformistyczne. Najsłabszą stroną są zdolności artystyczne. Kasjer, księgowy, urzędnik i sekretarka to przykłady odpowiednich zajęć dla osób o konwencjonalnym typie osobowości

Choć najczęściej człowiek posiada przynajmniej jedną cechę każdego z typów, na pierwszy plan wychodzą zawsze trzy z nich. Jeden typ osobowości jest przy tym dominujący, a dwa pozostałe go uzupełniają.


06 Listopad 2009
Trwa jesienna zaduma

A w projekcie praca nad samorozwojem. Podczas zajęć pozostajemy w kontekście poniższych pytań:


10 Październik 2009
Trudne pytania o rozwój zawodowy

Toczące się spotkania z psychologiem są miejscem na radość i łzy. Zawsze jednak pracujemy w kontekście trudnych pytań o poczucie spełnienia na drodze zawodowej. Uczestnicy starają się zadawać sobie trudne pytania.


24 Wrzesień 2009
Indywidualny Plan Rozwoju

Zajęcia coachingowe są miejscem dobrej samoobserwacji oraz oceny własnego życia zawodowego. Sprawdzamy wspólnie czy wybór ściezki kariery zawodowej uwzględniał:


02 Września 2009
Co to jest stres i jak sobie z nim radzimy

Podczas spotkań coachingowych pogłębiających treści szkoleniowe uczestnicy mogą poznać siebie bliżej, zintegrować się ze współpracownikami pracując w małych grupkach warsztatowych. Czas upływa szybko, a wiedza sama wpada do głowy.


30 Siepnia 2009
Trening w miejscu pracy

Uzupełnieniem oferty szkoleń oraz konsultacji jest indywidualny trening pracy prowadzony przez dwóch koordynatorów w terenie. Każdy uczestnik może skonsultować swoje działania na miejscu pracy. Rozwiązać pojawiające się problemy, sytuacje trudne, sprawdzić samego siebie w radzeniu sobie z warsztatem pracy opiekuna.


14 Sierpnia 2009
Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

Trwają konsultacje uczestników projektu z doradcą zawodowym. Każda osoba wypełnia testy wspomagające proces poznawania własnych mocnych i słabych stron. Następnie przechodzi pogłębiona rozmowę z doradcą na temat wzmocnienia samego siebie w rozwoju zawodowym.


31 Lipca 2009
Toczą się zajęcia dla pierwszych czterech grup szkoleniowych w zakresie modułów I - VI

Zajęcia szkoleniowe poszerzone o moduł IV - integracja społeczna klienta uzależnionego. Moduł wspomagający opiekę, współpracę i aktywizację środowisk obarczonych problemem uzależnienia od np. alkoholu , nikotyny, środków psychoaktywnych.


26 Lipca 2009
Trwają zajęcia coachingowe
30 Czerwca 2009
Tematyka szkoleń dla personelu opiekuńczego poszerzona o moduł VI - wysoka jakość obsługi, profilaktyka wypalenia zawodowego. Zajęcia prowadzone w kontekście standardów obsługi klienta oraz podstawowych metod radzenia sobie ze stresem, relaksacji...
20 Czerwca 2009
Poradnictwo zawodowe

Równolegle do szkoleń i warsztatów z coachingu prowadzone są dyżury poradnicze doradcy zawodowego. Zaplanowano łącznie dla wszystkich uczestników 360 godzin dyżurów realizowanych w trybie weekendowym. Doradztwo będzie obejmowało indywidualną analizę predyspozycji zawodowych oraz pogłębioną pomoc w przypadku indywidualnych problemów nie poruszonych na zajęciach. W celu realizacji zajęć kupiono narzędzia diagnostyczne - kwestionariusz wielowymiarowy. Przewidziano średnio 3 godziny na osobę poradnictwa indywidualnego doradcy zawodowego.


15 Czerwca 2009
Nabór uzupełniający do grup szkoleniowych

Trwa podpisywanie deklaracji uczestnictwa oraz formularzy zgłoszeniowych z beneficjentami ostatecznymi projektu rekrutowanymi do grupy V i VI.


08 Czerwca 2009
Trening pracy

Uzupełnieniem oferty dyżurów i szkoleń będzie indywidualny trening pracy prowadzony przez dwóch koordynatorów w terenie. Trening będzie obejmował 4 godziny wsparcia na osobę dotyczący bieżących trudności na stanowisku pracy. Koordynatorzy będą za zgodą klienta wspierać środowisko rodzinne i pracownika w współpracy i rozwiązywaniu pojawiających się sukcesywnie trudności np. jak wykonać plan dnia pracy, jak zaplanować czas, jak dbać o jakość obsługi i własne zdrowie, jak rozwiązywać konflikty i.t.p.


31 Maj 2009
Do zakresu szkoleń doszedł moduł numer III : Integracja społeczna klienta zaburzonego psychicznie - tematyka szkolenia poświęcona przeglądowi podstawowych rodzajów zaburzeń i chorób psychicznych. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności opiekuna , pomocne w środowiskach objętych wsparciem psychiatrycznym i psychologicznym.
21 Maj 2009
Przygotowanie materiałów edukacyjnych do zajęć coachingowych - Księga Standardów , SWOT , indywidualny plan rozwoju.
30 Kwiecień 2009
Szkolenia dla grupy III w zakresie moduł I, II i V.
10 Kwiecień 2009
Wystartował kurs udzielania pierwszej pomocy

Moduł II szkoleń - kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony jest we współpracy z zespołem trenerów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni. W dniach 4-5 Kwietnia zorganizowano zajęcia dla pierwszej grupy uczestników. Odbyło się szkolenie dla grupy drugiej w zakresie organizacji pracy i zarządzania warsztatem pracy.


31 Marzec 2009
Zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje dla grup I i II w zakresie wiedzy i umiejętności opiekuna oraz organizacji pracy i zarządzania warsztatem pracy.
13 Marzec 2009
Pierwszy weekend szkoleń

Pierwsza grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w zakresie wiedzy i umiejętności opiekuna. Zajęcia toczą się w sali Fundacji przy ulicy Świętojańskiej.


20 Luty 2009
Warsztaty psychologiczne

Na przestrzeni najbliższych miesięcy Fundacja planuje uruchomienie warsztatów psychologicznych "Moja kariera Moja przyszłość", których celem jest podniesienie jakości pracy w kontekście posiadanych zasobów i deficytów własnych, analizy SWOT pracownika i organizacji oraz zindywidualizowania ścieżki rozwoju na stanowisku pracy. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem materiałów na temat wypracowania własnego potencjału na stanowisku pracy - "Indywidualny plan rozwoju na stanowisku pracy - analiza SWOT". Zajęcia zaplanowano w grupach małych do 10 osób weekendowo łącznie 32 godziny na osobę.


06 Luty 2009
Co to jest coaching?

Coaching – pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching


30 Stycznia 2009
Organizacja zajęć coachingowych i szkolenia dla pracowników biura

Zadanie będzie realizowane dwutorowo. 10 osób, pracowników i współpracowników Fundacji zostanie przeszkolonych w zakresie jakości świadczenia usług opiekuńczych i przystąpi do wstępnego wypracowania Księgi standardów efektywnej obsługi klienta. Zajęcia będą trwały 16 godzin. Zaś 120 osób rekrutujących się spośród personelu opiekuńczego weźmie udział w warsztatach psychologicznych "Moja kariera – Moja przyszłość".


23 Stycznia 2009
Trwają przygotowania do realizacji szkoleń

W związku z planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu opiekuńczego, zespół projektu Animator przystąpił do organizacji modułów szkoleniowych, miejsc szkoleń oraz wyboru prowadzących. Zaplanowano prowadzenie zajęć w blokach 5 modułów tematycznych w trybie weekendowym. Szkolenia dla jednej grupy będą obejmowały 12 dni po 8 godzin edukacyjnych.


16 Stycznia 2009
Przygotowano materiały promocyjne projektu

Zlecono profesjonalnej drukarni przygotowanie materiałów promocyjnych: segregatory, teczki, długopisy – promujące projekt.


09 Stycznia 2009
Przygotowano system monitorowania, rekrutacji oraz promocji projektu

Rozpoczęto sukcesywną rekrutację uczestników projektu. Osoby dzielone są do 8 grup 15-os grup. Każdy uczestnik oprócz dokumentów rekrutacyjnych i monitoringowych zapoznaje się z planem szkoleń i zadań projektu, harmonogramem realizacji. Na bieżąco odbywa się promocja projektu oraz przygotowanie materiałów promocyjnych zleconych do wydruku.


02 Stycznia 2009
Nowy Rok – nowe zadania

W projekcie rozpoczęto rekrutację. Zaplanowana grupa docelowa to 130 osób będących pracownikami Fundacji, w tym zespół 10 pracowników biura oraz 120 osób rekrutujących się spośród personelu opiekuńczego. Każda osoba zostanie zaproszona na spotkanie rekrutacyjne i podpisze Deklarację udziału w projekcie / Oświadczenie, Formularz zgłoszeniowy PEFS oraz przejdzie wstępne badanie monitoringowe określające poziom wyjściowy wiedzy i umiejętności objętych planem szkoleń i zadań projektu. Badanie to zostanie przeprowadzone w formie formularza Pre-test oraz Post-test, dwukrotnie – na początku realizacji projektu oraz na zakończeniu udziału. Dzięki porównaniu wyników obu testów zarówno uczestnicy, jak i personel projektu będą mieli obraz przyrostu umiejętności i skuteczności działań projektowych.


19 Grudnia 2008
Personel projektu i zadania

Wszystkie zadania projektu nadzoruje Kierownik zespołu projektowego ściśle współpracujący z gronem specjalistów ds. rozliczania, sprawozdawczości, promocji, rekrutacji, opieki nad grupami szkoleniowymi oraz trenerami. W ramach modułów szkoleniowych zajęcia poprowadzą doświadczeni terapeuci, długoletni pracownicy i współpracownicy związani z obszarem usług opiekuńczych, a także personel świadczący profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W dalszej części projektu zaplanowano indywidualizację wsparcia podczas zajęć coachingowych z trenerem umiejętności psychospołecznych oraz koordynatorami usług w ramach treningu pracy metodą jobcoachingu. Informacja promocyjna na temat projektu:

Podnieś swoją wiedzę i umiejętności opiekuna

Bądź aktywnym pracownikiem

Miej pozytywny wpływ na życie twojego klienta

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie ANIMATOR, który oferuje bezpłatnie:

Wszystkie zajęcia dla jednej osoby obejmują 139 godz.

- Szkolenia w okresie 4 miesięcy realizowane w 6 weekendowych spotkaniach sobota – niedziela w godz. 9:00 – 16:00 (średnio co 2 tygodnie razem 96 godz na osobę) w zakresie modułów:

- Warsztaty psychologiczne ‘Moja kariera – Moja przyszłość’ w okresie 2 miesięcy realizowane w 2 weekendowych spotkaniach sobota – niedziela 9:00 – 16:00 (razem 32 godziny)

Konsultacje z doradcą zawodowym – 3 godziny na osobę

Indywidualny trening na stanowisku pracy – 4 godziny na osobę

Seminarium podsumowujące - 4 godziny na osobę

Zajęcia będą odbywały się w salach Fundacji Niesiemy Pomoc oraz salach wynajętych w centrum Gdyni. Na każdym spotkaniu szkoleniowym oferujemy poczęstunek oraz obiad, a także interesujące materiały szkoleniowe, poradniki, ćwiczenia.


12 Grudzień 2008
Uzasadnienie potrzeby realizacji działań podnoszących jakość obsługi klientów Fundacji

Proces starzenia się społeczeństw UE w dłuższej perspektywie czasowej podnosi zapotrzebowanie na pracowników świadczących usługi opiekuńcze. Fundacja działając od wielu lat w sektorze usług w szczególności świadczonych osobom starszym, schorowanym, wymagającym opieki, rozpoznaje potrzebę nieustannego dostosowania kwalifikacji, umiejętności psychospołecznych personelu do wymagań klienta – starszego, obłożnie chorego. Znaczenie pomocy wzrasta również w perspektywie wsparcia i odciążenia lub uzupełnienia obowiązków rodziny względem osoby starszej. Bardzo często członkowie rodziny przebywają w innym kraju czy województwie, zaś personel opiekuńczy staje się istotną częścią życia seniora, osoby chorej. W perspektywie jakości świadczonej pomocy pojawia się pytanie o granice bliskości personelu i klienta, kwestia zacierania się granicy: rodzina klienta – rodzina opiekunki, co w konsekwencji może zapoczątkować proces przeciążenia obowiązkami pracy (które opiekun przenosi do własnego domu) i wypalenia zawodowego.

Stąd też zadaniem projektu jest profilaktyka wypalenia zawodowego wśród pracowników Fundacji, podniesienie umiejętności zarządzania własnym warsztatem pracy, umiejętności aktywizowania klientów borykających się z problemem uzależnienia, choroby psychicznej.

Bardzo ważną częścią projektu jest też szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej odświeżające posiadaną wiedzę i umiejętności personelu.


05 Grudzień 2008
Projekt ANIMATOR wystartował

Fundacja Niesiemy Pomoc uruchomiła kolejną edycję projektu poświęconego podnoszeniu kwalifikacji personelu opiekuńczego, a co za tym idzie, jakości obsługi klientów Fundacji. Projekt będzie realizowany od grudnia 2008 do końca maja 2010 roku na terenie miasta Gdynia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ścieżka dofinansowania projektu to:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.