12 Grudzień 2011
Spotykamy się na zajęciach psychologicznych w grupach i indywidualnie

Trwają rozmowy w grupach na temat komunikacji z klientem. Podczas komunikacji interpersonalnej napotkać można wiele barier zarówno za strony nadawcy jak i odbiorcy. Bariery komunikacyjne powstrzymują bądź blokują skuteczność komunikowania się.

Barierami są:


9 Grudzień 2011
Trwają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie personelu opiekuńczego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia; prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków; wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.


30 Listopad 2011
Zaświadczenia o ukończeniu zajęć

Systematycznie personel zarządzający projektem wręcza uczestnikom dyplomy i zaświadczenia ukończenia zajęć. Po pierwszym roku realizacji projektu tj. na początku 2012 r. dokonamy podsumowania ilości osób, którym wręczono zaświadczenia.


16 Listopad 2011
Prowadzenie treningu pracy dla personelu opiekuńczego Fundacji

Uzupełnieniem oferty dyżurów i szkoleń jest indywidualny trening pracy prowadzony przez 2 trenerów w terenie oraz dyżury w biurze. Osoby te wspierają doradczo uczestników projektu w bieżących trudnościach na stanowisku pracy, wchodząc za zgodą klienta do środowiska i rozwiązując problemy pojawiające się w pracy z daną rodziną podopiecznych, np. jak wykonać plan dnia pracy, jak zaplanować czas, jak dbać o jakość obsługi i własne zdrowie, jak rozwiązać konflikt, jak obsłużyć nowoczesne urządzenia itp. Równolegle w salach Fundacji przygotowano 2 stanowiska komputerowe z 1 drukarką laserową i Internetem, biblioteczką (regał, książki) celem utrwalenia i poszerzenia umiejętności ze szkoleń.


10 Listopad 2011
Prowadzenie doradztwa zawodowego dla personelu opiekuńczego Fundacji

Doradztwo obejmuje indywidualną analizę predyspozycji zawodowych, pogłębioną pomoc w przypadku indywidualnych problemów nie poruszonych na zajęciach. Podczas spotkań uczestnicy wykonują testy zawodowe, analizują predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków, mierzą poziom kompetencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


28 Październik 2011
Podsumowanie procesu psychologicznych zajęć coachingowych w okresie IX – X 2011

Na przestrzeni września - października 2011 odbyło się 49,5 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego.  Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. Odbyły się zajęcia grupowe w ilości 54 godzin lekcyjnych dla 46 osób (45K, 1M).  W projekcie prowadzono stały monitoring uczestnictwa pod kątem równości płci.


19 Październik 2011
Podsumowanie procesu szkoleń w okresie IX – X 2011

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyły sie 2 spotkania weekendowe po 16 godzin. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy – odbyło się 8 spotkań weekendowych po 16 godzin, Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego - przeprowadzono 16 godzin szkoleniowych. Moduł 4 Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy - odbyło się jedno spotkanie weekendowe po 16 godzin. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego -  odbyło się jedno spotkanie weekendowe po 16 godzin. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności. Na potrzeby odbywanych szkoleń poniesiono koszt wyżywienia uczestników oraz drobnego poczęstunku (usługi cateringowe). Poniesiono koszt wynajmu sali na zajęcia kursu pierwszej pomocy.


3 Październik 2011
Cechy dobrego słuchacza, które powinny być znane osobie pomagającej innym
26 Wrzesień 2011
Szkolenia dla personelu opiekuńczego z zakresu obsługi klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego

Personel opiekuńczy przejdzie również proces Szkolenia z zakresu obsługi klientów trudnych, przejawiających zaburzenia psychiczne, uzależnienia. Zadaniem tych szkoleń jest zapoznanie z podstawowymi jednostkami chorobowymi, wskazanie różnicy pomiędzy normą a patologią, zaburzeniem.

Poniżej przyjrzyjmy się podstawowym cechom opiekuna, które warunkują sprawną współpracę z klientem trudnym:


14 Wrzesień 2011
Toczą się zajęcia projektu

Kolejne grupy szkoleniowe personelu opiekuńczego biorą udział w zajęciach projektu. Zakres szkoleń i dyżurów jest dopasowany do potrzeb. Każdorazowo podczas zajęć trenerzy uelastyczniają czas trwania poszczególnych tematów oraz zakres poruszanych zagadnień. Tematy wymagające utrwalenia powtarzane są z zajęć na zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej czy zajęcia z obsługi komputera.


8 Wrzesień 2011
Pogłębione poradnictwo i warsztaty psychologiczne coachingowe

Na przestrzeni czerwca – sierpnia 2011 odbyło się 38 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego. Odbyły się zajęcia grupowe w ilości 54 godzin lekcyjnych dla 48 osób (48K). Podczas zajęć powracał temat radzenia sobie ze stresem.30 Sierpień 2011
Szkolenia i doradztwo dla przyszłych pracowników

Na przestrzeni okresu wakacyjnego odbyły się 3 szkolenia dla 2 grupy, przygotowano także IPD. Moduł 2 Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta - 8 godzin lekcyjnych. Moduł 3 Podstawowe choroby i problemy - 8 godzin lekcyjnych. Moduł 4 Obsługa klienta trudnego – 8 godzin lekcyjnych. Do szkoleń przystąpiło 10Kobiet i 1 Mężczyzna, ukończyło 10 osób (9 Kobiet i 1 Mężczyzna). Przeprowadzono Moduł 1 Warsztat pracy opiekuna/opiekunki - 8 godzin lekcyjnych szkolenia. Zakończono szkolenia dla 2 grupy bezrobotnych. Odbyły się 4 godziny spotkań z doradcą zawodowym. Poradnictwo przepracowano z 10 osobami (9 Kobiet , 1 Mężczyzna).


10 Sierpień 2011
Szkolenia i doradztwo dla personelu opiekuńczego

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych czterech grup opiekunek i opiekunów. Odbyło się 7 spotkań dwudniowych - weekendowych po 16 godzin lekcyjnych. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyły się 2 spotkania weekendowe po 16 godzin, Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego - przeprowadzono 16 godzin szkoleniowych i 2 spotkania dwudniowe - weekendowe po 16 godzin. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego - odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin, Moduł 6 Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT - odbyło się 1 spotkanie dwudniowe - weekendowe (16 godzin). Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności


25 Lipiec 2011
Prowadzimy psychologiczne poradnictwo dla personelu opiekuńczego

Spotkania toczyły się w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego. Poruszano tematy radzenia sobie ze stresem, komunikacji, wpływu problemów osobistych na wykonywana pracę oraz odwrotnie, wpływu pracy na życie domowe, rodzinne. Rozmawiamy o celach, marzeniach, odpoczynku, dystansie itp.


Pokrótce o tematach spotkań psychologicznych – kilka porad dla personelu opiekuńczego:

Ustalaj realistyczne cele – nie chodzi o to by rezygnować ze swoich ideałów i marzeń ale nie należy nierealistycznie zawyżać wymagań wobec swojej pracy. Ustalając cele nie powinno się ich uogólniać bo wtedy stają się abstrakcyjne, zamiast tego postaraj się traktować je w kategoriach poszczególnych zadań do wykonania, co umożliwi ci zmierzyć efekty swojej pracy oraz uniknąć frustracji wynikającej z konieczności zmagania się ze zbyt wielkim wyzwaniem, niemożliwym do zrealizowania.

Pamiętaj o odpoczynku – zaplanowanie krótkich przerw w wykonywanej pracy pozwoli ci na odprężenie się oraz nie dopuści do silnego zmęczenia, które będzie wymagało dłuższego przestoju w pracy. Dzięki nim nabierzesz dystansu do tego co aktualnie robisz, jeżeli z jakichś powodów nie możesz przerwać pracy (np. konieczność zmieszczenia się w określonym limicie czasu), przynajmniej zmieniaj rodzaj wykonywanych czynności. Nie zapominaj również o dłuższych przerwach w pracy związanych z planowanym urlopem.

Zachowaj dystans wobec wykonywanych obowiązków – zaangażowanie w wykonywaną pracę jest pozytywną cechą, ale doświadczenie uczy, iż pragnąc zachować profesjonalizm w działaniu nie należy traktować obowiązków „zanadto” osobiście. Pewien stopień uczuciowego zaangażowania jest niezbędny w pracy z ludźmi, niebezpieczne jednak pozostaje zatracanie granicy oraz traktowanie spraw zawodowych w kategoriach prywatnych relacji. Doświadczanie bólu i cierpienia naszych podopiecznych, nie jest warunkiem długotrwałej oraz efektywnej pracy a wręcz przeciwnie niekiedy uniemożliwia wymierną pomoc osobie potrzebującej.

Dbaj o siebie – pamiętaj, że to ty jesteś prawdziwą wartością firmy w której pracujesz, dbając o siebie pośrednio przyczyniasz się do jej sukcesu, dlatego czuj się w obowiązku zadać o swoje samopoczucie i zdrowie.

Koncentruj się wokół pozytywnych stron życia – naucz się czerpać radość z drobnych przyjemności, skup się na tym co udało ci się w danym dniu oraz otaczaj się ludźmi szczęśliwymi, posiadającymi pozytywne nastawienie do świata. Dostrzeganie tego, co dobre, przynosi satysfakcję i radość, wtedy pracuje się lżej i przyjemniej. Podkreślając dobre strony życia sprawiamy, że przeżywana w pracy frustracja jest równoważona przez doświadczaną satysfakcję z osiągnięć.

Pracuj nad sobą oraz poznawaj swoje możliwości – świadomość własnych reakcji, mocnych i słabych stron oraz prawdziwych potrzeb i wartości w dużej mierze chroni przed wypaleniem. Wiedząc, na jakie sytuacje reagujesz stresem, możesz starać się ich unikać. Realizując czynności pozostające w zgodzie z sobą wzmaga się naturalną automotywację do działania, zapobiegając w znacznym zakresie ryzyku wypalenia zawodowego.

W miarę możliwości zmieniaj sposób realizacji powierzanych ci obowiązków – ustal które z aspektów swojej pracy możesz zmieniać oraz skoncentruj się na tych sprawach, które podlegają twojemu swobodnemu wyborowi. Stwarzaj sytuacje, w których decyzja będzie zależna od ciebie, pozostań w miarę możliwości panem swojego losu.

Naucz się relaksować – prowadź zdrowy tryb życia, naucz się i wprowadzaj w swoją codzienność regularne techniki relaksacji, uprawiaj sporty, wybierz się na masaż lub do sauny, weź ciepłą kąpiel, postaraj się zwolnić tempo oraz zredukować poziom towarzyszących ci napięć

Dąż do zachowania równowagi pomiędzy sferą prywatną a zawodową – utrzymuj w życiu równowagę, nie skupiaj całej swojej aktywności jedynie na jednym obszarze funkcjonowania (pracy czy życiu prywatnym). Stan napięcia emocjonalnego, który towarzyszy pracy może przekładać się na posiadane przez ciebie relacje z bliskimi. Aby temu przeciwdziałać należy traktować obowiązki zawodowe i domowe rozdzielnie oraz zdać sobie sprawę z konieczności przechodzenia z jednego stanu w drugi. Odpowiedz sobie na pytanie: Co robisz gdy nie jesteś w pracy? Kim jesteś kiedy nie pracujesz? Zachowaj dystans do wykonywanej pracy oraz chroń swoją prywatność bo to z niej musisz czerpać siłę do zmagania się ze światem zewnętrznym.

Efektywnie wykorzystuj czas jakim dysponujesz – aby uchronić się przed niszczącym wpływem wypalenia zawodowego, koncentruj się na tym co robisz, minimalizuj stres oraz odbudowuj utraconą energię. Starannie ustalaj swoje cele oraz realizuj je krok po kroku. Buduj potrzebną sieć kontaktów i rozwijaj swoje umiejętności.

Zaplanuj czas po pracy – każdy powinien odnaleźć swój własny sposób na odpoczynek po pracy, na oderwanie się od codzienności. Sport i ciekawe hobby stanowi podstawę uniknięcia wypalenia w pracy, pomaga nabrać potrzebnego dystansu do pracy, redukuje stres, napięcie czy frustrację i odnawia wewnętrzną energię. Ważne jest aby podjąć jakąś aktywność równoważącą wysiłek poświęcany pracy. Każda osoba ma ograniczoną pulę energii, która musi być uzupełniana, dlatego rób to, co naprawdę sprawia ci przyjemność.

Planuj pracę – zdarza się, że nasze problemy wynikają z braku dopasowania aktywności do sytuacji, pracy, dnia, stopnia skomplikowania zadania czy warunków otoczenia dlatego warto jest zaplanować rytm i tempo działań.

Rozmawiaj z innymi o swoich problemach – wsparcie społeczne stanowi ogromną pomoc w rozładowywaniu negatywnych skutków przeciążenia pracą. Warto znaleźć w swoim otoczeniu kogoś kto omówi z nami nasze niektóre problemy i trudności a przede wszystkim z życzliwością nas wysłucha. Rozmowa z kimś, kto zna warunki w jakich pracujemy (np. koleżanka z pracy) jest niezwykle pomocna w takich wypadkach ale najistotniejsze pozostaje, aby zwrócić się z tym do osoby, którą darzymy zaufaniem.


Najważniejsze jest, aby nie bać się realizować własnych ideałów z lęku przed porażką, zaufaj sobie i posiadanym talentom wszak:

„Gdy czegoś pragniesz, cały wszechświat pomaga Ci zrealizować marzenia”


18 Lipiec 2011
Jeszcze o równości w projekcie – Postęp procesu zarządzania projektem

Odbyły się spotkania z pracownikami w celu bieżącej koordynacji przebiegu projektu i omawiania ewentualnie zaistniałych problemów bądź utrudnień związanych z ich realizacją. W ramach procesu zarządzania projektem omawiano na bieżąco kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, elastyczności wykonywanych przez personel projektu obowiązków i ich łączenia z wychowywaniem dzieci, obowiązkami rodzinnymi.


4 Lipiec 2011
Psychologiczne zajęcia coachingowe – Pytamy siebie o asertywność

W pracy opiekunki/opiekuna osoby starszej łatwo utracić dystans do klienta, podopiecznego. Często osoba taka po wielu latach współpracy traktowana jest jako członek rodziny bądź ktoś bardzo bliski. Ciężko wtedy dostosować się do panujących w ramach wykonywanej pracy standardów obsługi, zasad profilaktyki wypalenia zawodowego. Trudno jest zachować umiar w ‘dawaniu całego siebie’ podopiecznemu. Pojawia się wtedy pytanie: Ile energii, wiary, mocy zostało dla mnie samego? Ile zostało dla mojej rodziny? Czy żyję w harmonii dawania i brania? Czy jestem zadowolona/ny z pracy? Czy potrafię zachować się asertywnie, gdy czuję, że pewne moje granice uległy naruszeniu?

ASERTYWNOŚĆ jako poprawny sposób komunikacji w pracy. Asertywne zachowanie opiera się na umiejętności, otwartego wyrażania własnych myśli, preferencji, przekonań, poglądów, wartości, a w końcu uczuć bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu z poszanowaniem zdania rozmówcy.

„Być asertywnym” – oznacza domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w ich obronie, nie ograniczając przy tym praw drugiego człowieka. Teoria asertywności oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne podstawowe prawa.

5 PRAW CZŁOWIEKA wg. Herberta Eensterheim`a:


22 Czerwiec 2011
Oceniamy jakość usług opiekuńczych w środowiskach

Z początkiem roku przeprowadzono pierwszy etap badania zadowolenia z jakości usług opiekuńczych. Badaniu poddano 211 środowisk. W wyniku badania otrzymano następujący obraz oceny jakości.

W przeważającej większości osoby badane wskazały odpowiedź ‘bardzo zadowolony’ oraz ‘raczej zadowolony’. Istnieje 3% grupa osób oceniających usługi średnio.

Ocena zadowolenia z usług gospodarczych uzyskała bardzo podobny rozkład %. 63,5% badanych osób wskazała, że jest bardzo zadowolona z wykonywanych przez personel Fundacji usług gospodarczych. 26,5% podkreśliła poziom ‘raczej zadowolony’.

Obecnie Fundacja przygotowuje się do oceny kolejnego materiału badawczego tj. ankiet, które sukcesywnie wracają ze środowisk.


2 Czerwiec 2011
Szkolenia i doradztwo psychologiczne – czas na pytania o siebie

Coaching jest procesem, który pomaga pojedynczym osobom i zespołom (a w ten sposób organizacjom) w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Każdy człowiek jest wyjątkowy, posiada niepowtarzalne zasoby, indywidualne ograniczenia i strategie. Jednak nie każdy ma dostęp i potrafi ze swego bogactwa skorzystać.


18 Maj 2011
Jak kreować samego siebie? Podstawowe wskazówki życiowe

Na każdych zajęciach z uczestnikami projektu zespół osób prowadzących stara się wdrażać wskazówki Maxwella Malza twórcy jednego z bardzo ciekawych odłamów psychologii - psychocybernetyki – który pisał, iż "każdy może rozpocząć nowe wiodące do spełnienia życie, jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać"


5 Maj 2011
Dalsze Szkolenia i doradztwo dla osób poszukujących zatrudnienia

Trwają prace organizacyjne przed szkoleniami oraz doradztwo zawodowe dla osób poszukujących zatrudnienia w obszarze usług opiekuńczych. Podczas spotkań z doradczyniami zawodowymi każdy uczestnik projektu może przeanalizować swoją dotychczasową karierę zawodową i przeorganizować cele zawodowe. Elementy poddawane analizie to:


30 Kwiecień 2011
Standardy jakości usług – Szkolenia dla pracowników biura

Odbyło się 7 szkoleń dla personelu biura. Szkolenia trwały 8 godzin lekcyjnych dziennie, łącznie przeprowadzono 56 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia dotyczyły tematyki: Jak prowadzić akcję informacyjną i upowszechniać standard obsługi (2 spotkania), Jak zwiększyć jakość i wypracować standard obsługi klienta, Jak wdrożyć standard obsługi klienta (2 spotkania), Jak kontrolować i monitorować wdrażanie standardu (2 spotkania).


15 Kwiecień 2011
Jeszcze o równości w projekcie - Ciekawe pojęcia

(na podstawie poradnika "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki")

Dyskryminacja ze względu na płeć – oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. Dyskryminacją ze względu na płeć jest również molestowanie seksualne.

Lepka podłoga – pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety dominują w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, w ramach których nie ma możliwości awansu – kobiety są „przylepione” do swojego zawodu i pozycji (np. sekretarki, sprzątaczki, krawcowe, kosmetyczki).

Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy. Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na „męskie” i „kobiece”, podział będący konsekwencją stereotypów płci. Segregacja pionowa: utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych; segregacja pionowa wiąże się m.in. z pojęciem szklanego sufitu

Szklany sufit– sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w zakładach pracy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Przyczyną są bariery niewidoczne, tzn. nie wynikające z przyczyn formalnych, ale ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom awans.

Tokenizm – pojęcie opisujące sytuację, w której obecność nielicznych kobiet w grupach lub na stanowiskach zdominowanych przez mężczyzn daje błędne złudzenie istniejącej równości płci, a tym samym „zwalnia” grupę z odpowiedzialności za rewizję swoich dyskryminujących postaw i zachowań. Zjawisko tokenizmu może dotyczyć każdej grupy mniejszościowej.


6 Kwiecień 2011
Przełamywanie stereotypowego postrzegania ról społecznych

Personel prowadzący zajęcia szkoleniowe, warsztaty dokłada wszelkich starań, aby treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności.

O co chodzi w równości szans? Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z których korzystają w życiu (środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i osobistego). Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń.


14 Marzec 2011
Trwa przygotowanie zajęć - Warsztaty Moja Kariera – Moja Przyszłość

Cel zajęć - podniesienie jakości pracy w kontekście posiadanych zasobów i deficytów własnych, analizy SWOT pracownika i organizacji, zindywidualizowania ścieżki rozwoju na stanowisku pracy Zajęcia coachingowe są miejscem dobrej samoobserwacji oraz oceny własnego życia zawodowego. Tak, jak w poprzednich edycjach projektu dalej sprawdzamy wspólnie czy wybór ścieżki kariery zawodowej uwzględniał:


02 Marzec 2011
Coaching i doradztwo psychologiczne – Do czego może się przydać?

Podczas spotkań coachingowych pogłębiających treści szkoleniowe uczestnicy mogą poznać siebie bliżej, zintegrować się ze współpracownikami pracując w małych grupkach warsztatowych. Rozpoczęto spotkania doradcze z psychologiem celem doprecyzowania potrzeb uczestników projektu wg podziału na grupy. Zadaniem psychologa będzie dopasowanie tempa pracy w grupach do indywidualnego potencjału uczestników grupy i dalsze pogłębienie pracy rozwojowej podczas kolejnych spotkań doradczych.


01 Marzec 2011
Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01

Dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu "ANIMATOR –Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka"

POKL.06.01.01-22-095/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


01 Luty 2011
Toczą się Szkolenia dla personelu biura

Uzupełnieniem oferty projektu są Szkolenia dla personelu opiekuńczego oraz personelu biura. Cel zajęć dla personelu biura - zwiększenie wiedzy nt jakości obsługi oraz dopracowanie standardów efektywnej obsługi klienta.

Moduły: Jak zwiększyć jakość i wypracować standard obsługi klienta 32h, Jak prowadzić akcję informacyjną i upowszechniać standard obsługi 16h, Jak wdrożyć standard obsługi klienta 16h, Jak kontrolować i monitorować wdrażanie standardu 16h


16 Stycznia 2011
Trwają szkolenia podnoszące kwalifikacje osób poszukujących zatrudnienia

Osoby poszukujące pracy przechodzą edukację w zakresie modułów: Warsztat pracy opiekuna/opiekunki, Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta, Podstawowe choroby i problemy, Obsługa klienta trudnego. Program nakierowany na zwiększanie udziału mężczyzn w obowiązkach domowych i wzrost umiejętności podejmowania decyzji przez kobiety.


Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
Trwają konsultacje uczestników projektu z doradcą zawodowym. Każda osoba wypełnia Indywidualny Plan Działania i inne dokumenty wspomagające proces poznawania własnych mocnych i słabych stron. Następnie przechodzi pogłębioną rozmowę z doradcą na temat wzmocnienia samego siebie w rozwoju zawodowym. Na podstawie powyższych rozmów i przygotowanego IPD osoby poszukujące zatrudnienia kierowane są na Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych.


04 Grudnia 2010
Informujemy o kontynuacji kompleksowego programu doskonalenia kompetencji i kwalifikacji personelu opiekuńczego oraz nowych pracowników – w ramach kolejnej odsłony projektu ANIMATOR

Konieczność sprawnego zabezpieczenia usług opiekuńczych wymusza na personelu Fundacji szybkie wejście w środowisko. Rekrutowane osoby oraz obecni pracownicy wymagają stałego doskonalenia. W planowanym projekcie Fundacja pragnie przyjmować do pracy osoby najpierw przeszkolone w zakresie usług opiekuńczych oraz pogłębiać kwalifikacje os już pracujących na podstawie przygotowanego do wdrożenia programu standaryzacji usług.

Wystartował nabór do projektu "ANIMATOR" - Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka

Personel biura Fundacji zaprasza osoby poszukujące pracy w obszarze usług opiekuńczych do zgłaszania udziału w szkoleniach i doradztwie. Dla aktywnych uczestników oferta zatrudnienia w Fundacji.

Zapraszamy też obecnych pracowników do procesu doskonalenia warsztatu pracy poprzez Szkolenia, doradztwo, coaching, grupy wsparcia psychologiczne, trening pracy.

Na bieżąco w procesie rekrutacji zbieramy materiał do ewaluacji jakości projektu oraz oceny poziomu wyjściowego wiedzy i umiejętności osób objętych planem szkoleń.

Dodatkowo ewaluator projektu prowadzi sukcesywnie analizę ankiet schodzących ze środowisk podopiecznych Fundacji, a badających poziom zadowolenia z usług opiekuńczych w wybranych zakresach. Zakresy te zostaną następnie rozwinięte podczas pracy szkoleniowej i doradczej z pracownikami, a potem ocenione na koniec projektu pod kątem zmian w parametrach.


13 Marzec 2010
Trening pracy, doradca zawodowy, spotkania psychologiczne.

Wyżej wymienione elementy toczą się zgodnie z planem. Uczestnicy zagłębiają się w analizę pragnień i celów życiowych, zawodowych. Grupy są odważne w autoanalizie.


06 Luty 2010
Postęp zajęć coachingowych.

Jesteśmy na etapie analizy typów charakteru wg poniższych opisów.

TEMPERAMENT CHOLERYCZNY – osoby o tym typie temperamentu posiadają silną wolę oraz skłonności przywódcze. Cechuje je odwaga i skłonność do podejmowania ryzyka, otwarcie wyrażają swoje myśli i opinie. Są w stanie porwać innych swoim entuzjazmem. Łatwo jednak ulegają silnym emocjom a ich sądy bywają zapalczywe, często zachowują się w sposób opryskliwy i chaotyczny, jak również wszczynają kłótnie. Zmuszają ludzi siłą do przyjęcia ich sposobu myślenia, nie lubią jakiejkolwiek opozycji.

TEMPERAMENT MELANCHOLIJNY – osoby o tym typie temperamentu cechują się ostrożnością i zdyscyplinowaniem oraz pracowitością. Zazwyczaj długo zastanawiają się, analizując wszystkie za i przeciw, zanim podejmą decyzję. Zawsze muszą się przekonać o wszystkim na własne oczy. Czasami mogą być postrzegani jako za bardzo pedantyczni i uparci. Często bywają też nadwrażliwi i nietowarzyscy. Poszukują uzasadnienia dla ich punktu widzenia, posługują się przykładami, równocześnie starając się zyskać szacunek innych dla ich sposobu działania.

TEMPERAMENT FLEGMATYCZNY – osoby o tym typie temperamentu charakteryzują się lojalnością i solidnością. Flegmatycy lubią, gdy ich życie jest uporządkowane. Są praktyczni i dobrze zorganizowani. Nie lubią zmian i mogą być nadmiernie zapobiegliwi. Nie czują się komfortowo w sytuacji konfliktu, reagując na niego zdenerwowaniem. Zazwyczaj próbują przekonać przeciwnika do swojego punktu widzenia jako jedynego i słusznego.

TEMPERAMENT SANGWINICZNY - osoby o tym typie temperamentu pozostają w ciągłym ruchu, są wylewni, serdecznie i bardzo przyjaźnie nastawieni do innych. Lubią towarzystwo, chętnie pomagają innym. Są bystrymi obserwatorami, łatwo się przystosowują do zmian. Cechuje ich optymizm oraz niecierpliwość. Mogą wykazywać skłonność do przesady. W sytuacjach spornych starają się nakierowywać innych na „właściwe” rozwiązanie problemu, czyli takie, które jest zgodne z ich oczekiwaniami.


22 Styczeń 2010
Praca doradcy zawodowego i trening pracy

Nadal te dwa procesy uzupełniają informacje wynoszone ze szkoleń i spotkań z psychologiem. Ważny jest indywidualny charakter spotkań i możliwość przerobienia słabych stron już poza spotkaniem grupowym.


08 Styczeń 2010
Nowy Rok, nowe wyzwania.

W projekcie kończą się powoli zajęcia szkoleniowe. Grupy uzupełniają ostatnie moduły szkoleniowe. Frekwencja nadal zadowalająca. Każdy uczestnik otrzymuje kolejna porcje wiedzy i narzędzi do pracy oraz samorozwoju.