PROJEKT FINANSOWANY JEST W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJOSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

TYTUŁ ZADANIA

Profesjonalny opiekun, Aktywny senior - Pogłębiony program rozwoju jakości usług opiekuńczych w gminach w okresie od 01-03-2015 do 31-12-2015


1. Opis grup adresatów zadania publicznego

Identyfikacja grupy docelowej

Działania projektu skierowane będą do osób po 60 roku życia, pracujących z grupami szczególnego ryzyka: - 60 opiekunów formalnych i nieformalnych, pracowników instytucji pomocy społecznej (organizacji pozarządowych), zatrudnionych w Fundacji Niesiemy Pomoc w Gdyni oraz w innych instytucjach ngo, JST świadczących usługi opiekuńcze w gminach woj. pomorskiego i woj. ościennych lub zrzeszonych w tych instytucjach. Kryteria rekrutacji seniorów: - 100 osób 60+ starszych będących podopiecznymi Fundacji i instytucji partnerskich w ramach usług opiekuńczych zleconych przez MOPS lub w ramach pomocy sąsiedzkiej, rodzinnej, nieformalnej - osoby z terenu gmin słabych strukturalnie, mało aktywnych na rzecz seniorów z woj. pomorskiego i woj. ościennych - seniorzy wykazujący chęć aktywizowania się i włączania innych seniorów do zajęć projektu Grupa docelowa projektu to w 90% kobiety w wieku powyżej 60 lat. Kryteria rekrutacji opiekunów: - osoby 60+ świadczące usługi opiekuńcze klientom pomocy społecznej, - opiekunowie 60+ formalni i nieformalni - osoby wymagające przekazania profesjonalnej wiedzy i zaawansowanych umiejętności w zakresie opieki, warsztatu pracy, technik innowacyjnej komunikacji IT, umiejętności psychospołecznych Z badania opiekunów Fundacji Niesiemy Pomoc wynika, że 12% osób posiada wykształcenie wyższe, 68% - wykształcenie średnie zawodowe, a 20% - stanowią osoby z wykształceniem podstawowym. Profil zawodowy uczestników zadania nie odgrywa znaczącej roli. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez podniesienie wiedzy uczestników w zakresie organizacji czasu pracy, wykorzystania narzędzi informatycznych i multimedialnych do zarządzania czasem, dokumentami. Szkolenia, działania będą prowadzone poza godzinami pracy personelu. Rekrutację do zadania prowadzono w II połowie 2014 r i na początku roku 2015. Poprzez analizę bazy 400 os, indywidualnych spotkań i wywiadów psychologa, opinii koordynatorów usług oraz wyników badania potrzeb szkoleniowych 2005 -2014, badania efektów ASOS 2013-2014 - do zadania wytypowano 120 chętnych opiekunów, w tym 10 wolontariuszy oraz 14 os. personelu biurowego koordynującego usługi. Zakładana liczba 60 os biorących udział w planowanym zadaniu jest więc w pełni osiągalna. Każda z tych osób obsługuje średnio 2-4 środowiska seniorów, gdzie włączy się aktywnie w rekrutację seniorów na zajęcia, więc grupa 100 podopiecznych również jest realna do osiągnięcia. Grupa docelowa opiekunowie i seniorzy spełnia kryteria udziału w zadaniu ponieważ są to osoby po 60 roku życia. Zaś sam przedmiot oferty jest zgodny z obszarem aktywność społeczna osób starszych.

Planowana liczba beneficjentów: 160

Liczba osób w wieku 60+: 1602. Harmonogram

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Termin realizacji od (DD-MM-RRRR) Termin realizacji do (DD-MM-RRRR) Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
3/2015-4/2015 Organizacja techniczna zajęć - Przygotowanie materiałów edukacyjnych na zajęcia oraz materiałów do biuletynu promocyjnego - Przygotowanie planu zajęć, zakresu, terminów, zaproszeń -we współpracy z opiekunami - Ustalenie terminów zajęć z instytucjami współpracującymi w zakresie udostępnienia sal - Druk biuletynu promocyjnego A5 20 str. 600 szt – 4/2015-12/2015 Kolportaż biuletynu po środowiskach klientów Fundacji i organizacji partnerskich, także instytucjach wspierających, organizacjach, dzielnicach itp. – szeroka kampania promocyjna, też informowanie poprzez aktualizowaną stronę www - Przygotowanie sali w biurze Fundacji na spotkania grup i warsztaty, przygotowanie i umówienie terminów udostępnienia sal na terenie gmin - Rekrutacja osób chętnych do udziału w zajęciach – praca koordynatorów terenowych 320 godzin oraz zespołu specjalistów projektu. Personel: animatorzy terenowi, wolontariusze, personel projektu. 3/2015-12/2015 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne świadczone przez wolontariuszy na potrzeby zajęć projektu i działań promocyjnych: 20 wolontariuszy x 1 mies. x 60h = 1.200h 01-03-2015 31-12-2015 Oferent 1
4/2015 działania organizacyjne 4/2015-12/2015 Warsztaty w małych grupach dla 60 opiekunów 60+ Szkolenia w trybie dni roboczych i/lub sb-ndz, będą obejmowały na osobę 6 dni po 8 h (48 h/os x 10 grup = 480 h zajęć) moduły: - Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy 8h, - Praktyczny kurs pielęgnacji osoby chorej obłożnie – przenoszenie, dźwiganie pacjenta 8h, - Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej 8h - Gospodarowanie budżetem domowym 8h, - Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego 8h, - Obsługa komputera, internetu i podstawowych urządzeń IT 8h, Personel: trenerzy, psycholodzy, pielęgniarki, lekarz, informatyk. 01-04-2015 31-12-2015 Oferent 1
4/2015 działania organizacyjne 4/2015-12/2015 realizacja zajęć Zindywidualizowane szkolenia psychologiczne coachingowe dla 60 opiekunów i 60 podopieczych 60+ Zajęcia zaplanowano w parach lub trójkach, w dni robocze oraz weekendowo, realizowane w blokach 4h x 4 spotkania, łącznie 16 godziny coachingu/os. Dla 40 par opiekunów, seniorów, wolontariuszy łącznie 640h coachingu tj. 160 warsztatów. Personel: psycholog, ekspert pracy z osobami 55+, trenerzy, wolontariusze 01-04-2015 31-12-2015 Oferent 1
4/2015 działania organizacyjne 4/2015-12/2015 realizacja zajęć Wspólne zajęcia dla 100 podopiecznych 60+ Zajęcia domowe w 20 środowiskach seniora będą odbywały się 1 x na 2 tygodnie przez 2 godziny przez 3 miesiące, w sumie 12h zajęć w środowisku domowym seniora. Łącznie 240 godzin spotkań domowych. Zajęcia integracyjne i ergoterapia skierowane do 70 seniorów 60+, wolontariuszy, rodzin. Praca w 7 grupach 10 osobowych. Spotkania 4h raz w miesiącu dla grupy w cyklu 6 miesięcznym. 24h wsparcia grupowego na osobę. 4h x 6 mies. x 7 grup = 168h łącznie. Personel: trenerzy, wolontariusze, informatycy 01-04-2015 31-12-2015 Oferent 1
9/2015 przygotowanie analiz, badań 9/2015-12/2015 Ewaluacja działań szkoleniowych i jakości współpracy opiekun – senior Przeprowadzenie Badania potrzeb szkoleniowych seniorów, opiekunów oraz zadowolenia z udziału w zajęciach, skuteczności i jakości zajęć. 12/2015 Przygotowanie Raportu z badania potrzeb szkoleniowych seniorów oraz zadowolenia z udziału w zajęciach. Badanie wpływu wdrożenia nowatorskiej metody szkolenia opiekun – senior na jakość pracy personelu opiekuńczego 60+ Personel: specjalista ds monitorowania i ewaluacji postępu zadań i standardu usług opiekuńczych; zaangażowanie podopiecznych 60+ i rodzin w dyskusję o efektach i zmianach na przyszłość 01-09-2015 31-12-2015 Oferent 1

3. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty projektu Planowany poziom osiągnięcia (wartość docelowa) Propozycja monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Liczba opiekunów 60+, którzy podnieśli jakość własnego warsztatu pracy opiekuna w zakresie technik IT, sprawowania opieki, umiejętności psychospołecznych 60 listy obecności z zajęć, rejestr uczestników,
Liczba opiekunów, którzy wskażą na podniesienie jakości własnego warsztatu pracy i kompetencji zawodowych o 20 % względem danych wyjściowych – badanie pre- i post - test 50 ankiety ewaluacyjne przed i po zajęciach
Liczba beneficjentów nowych form samopomocy 160 w tym: - 60 opiekunów 60+ - 100 seniorów 60+ lista obecności, ankiety ewaluacyjne ze środowisk, rejestr uczestników zadania, rejestr uczestników zajęć terenowych IT, rejestr uczestników zajęć domowych IT,
Liczba seniorów, którzy wskażą na polepszenie współpracy ze swoim opiekunem w wyniku udziału w zajęciach 80 ankiety ewaluacyjne przed i po zajęciach domowych i terenowych, raport końcowy jakości zadania
Liczba seniorów / środowisk uczestniczących w zadaniu, którzy wskażą na przydatność nowatorskich szkoleń IT domowych i terenowych w codziennym życiu 20 ankiety ewaluacyjne przed i po zajęciach domowych i terenowych, raport końcowy jakości zadania
Wzrost u min. 70% seniorów (uczestników projektu) poczucia bycia wysłuchanym w procesie planowania i świadczenia usługi opiekuńczej 70 pomiar ankietą ewaluacyjną na koniec projektu