Krótka charakterystyka zadania publicznego

Fundacja Niesiemy Pomoc od ponad 10 lat współtworzy z partnerami woj. pomorskiego profesjonalny system domowych usług opiekuńczych. Zatrudnia ponad 300 os. personelu opiekuńczego. Od lat tworzy bazę seniorów - wolontariuszy realizujących pomoc sąsiedzką. Wypracowaną jakość, narzędzia Fundacja przekazuje m.in. partnerom w gminach. W Fundacji coraz częściej realizowane są spotkania z członkami rodzin, małżonkami, którzy również są w wieku senioralnym, a jednocześnie pełnią rolę opiekuna najbliższej osoby. Osoby te w równym stopniu odczuwają przeciążenie pracą, wypalenie, a dodatkowo ich technika pracy, pielęgnacji chorego jest często intuicyjna, pozbawiona fachowości. Negatywne konsekwencje odbijają się na ich zdrowiu. Niski potencjał do profesjonalnego świadczenia usług przez opiekunów nieformalnych i nowych pracowników oraz wynikające z tego negatywne konsekwencje dla własnego zdrowia, to problem, który obecnie Fundacja planuje zmniejszyć.

Celem jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 140 osób po 60rż, do świadczenia formalnych i nieformalnych usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym, na terenie woj. pomorskiego w okresie maj-grudzień 2016r.

Cel szczegółowy - podniesienie kwalifikacji opiekunów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobami otępiennymi. Innowacyjność: Deinstytucjonalizacja opieki poprzez zwiększenie potencjału najbliższego środowiska osoby chorej do świadczenia długoterminowej opieki w warunkach domowych.

Opis grup adresatów zadania publicznego

Identyfikacja grupy docelowej

Doświadczenia poprzednich projektów wskazują na duże zainteresowanie rodzin, opiekunów nieformalnych technikami pracy opiekuńczej, polepszaniem swojego warsztatu pracy i taką jakością pomocy, aby chronić także zdrowie samego opiekuna. W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem 140 osób po 60 roku życia, w ponad 80% kobiety. Są to osoby świadczące usługi opiekuńcze, pomoc w najbliższym środowisku życiowym, sąsiedzkim. Są to także pracownicy instytucji integracji społecznej w Sopocie oraz małych gminach powiatu wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, którzy wskażą na chęć podniesienia własnego potencjału, profesjonalizmu w obszarze usług opiekuńczych i usług specjalistycznych. Kryteria rekrutacji pracowników usług opiekuńczych: wiek 60+, zgłoszenie chęci polepszenia własnych umiejętności społeczno-zawodowych w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną, zatrudnienie w instytucji integracji społecznej realizującej usługi opiekuńcze w danej gminie. Dodatkowe kryterium dla pracowników usług specjalistycznych: osoba świadcząca usługi opiekuńcze dla seniorów z otępieniami, zaburzeniami świadomości i innymi zaburzeniami psychicznymi itp. Kryteria rekrutacji opiekunów nieformalnych: wiek 60+; osoba bliska zajmująca się osobą niesamodzielną we własnym środowisku lokalnym, dzielnicy; członek rodziny, sąsiad; zgłaszająca chęć polepszenia własnych umiejętności społeczno-zawodowych w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną; osoba zgłaszająca potrzebę wsparcia organizacyjnego, fizycznego, psychospołecznego i zawodowego w pełnieniu funkcji opiekuna.


Harmonogram

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Termin realizacji od (DD-MM-RRRR) Termin realizacji do (DD-MM-RRRR) Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Maj - czerwiec 2016: przygotowanie zakresu oferty zajęć, ujęcie oferty i harmonogramu zajęć w opracowanym folderze promocyjnym, przygotowanie sal w terenie we współpracy z instytucjami integracji społecznej, które zbiorą grupę chętnych osób na swoim terenie. Czerwiec-grudzień 2016: promocja zadań projektu na www Fundacji, stała współpraca z lokalnymi opiekunami formalnymi i nieformalnymi, spotkania z rodzinami w środowiskach lokalnych. Praca dwóch Merytorycznych Koordynatorów terenowych nad rekrutacją, przygotowaniem grup szkoleniowych w miarę jednorodnych pod względem kwalifikacji opiekuńczych i stopnia zaawansowania posiadanej wiedzy, umiejętności. Wywiady, spotkania na temat uszczegółowienia potrzeb szkoleniowych w zależności od gminy. Dopasowanie grafika dowozu seniorów na zajęcia integracyjno-dyskusyjne w terenie. Personel zadania: obsługa administracyjna, Koordynatorzy merytoryczni, trenerzy, specjaliści, praca 20 wolontariuszy - 1200h 01-05-2016 31-12-2016 Oferent 1
Organizacja szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla opiekunów, wyłonienie personelu prowadzącego, Rekrutacja uczestników w gminach. Przygotowanie sal, materiałów edukacyjnych. Przygotowanie indywidualnych treningów w domach podopiecznych, wytypowanie środowisk chętnych do przyjęcia mobilnego trenera i opiekuna. Przygotowanie Forum dyskusyjnego, spotkań superwizyjnych. Organizacja treningów psychospołeczno-zawodowych oraz przygotowanie do spotkań indywidualnych, przyjęcie wstępnych zgłoszeń tematów do dyskusji. 01-05-2016 30-06-2016 Oferent 1
Od czerwca do grudnia 2016r. będą toczyły się szkolenia dla 140 opiekunów 60+ w zakresie nowoczesnych technik pielęgnacji osoby niesamodzielnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - 48h na uczestnika, podzielone na moduły 1-5, oraz moduł szkoleń specjalistycznych.łącznie 544 godziny szkoleniowe dla wszystkich grup. Równolegle będą toczyły się w gminach warsztaty psychospołeczno-zawodowe dla 140 osób 300 godzin oraz 280 godzin spotkań indywidualnych zawodowych rozwijających potencjał opiekuna na stanowisku pracy lub podczas poszukiwania zatrudnienia w charakterze opiekuna. Nowością obecnej edycji projektu ASOS będzie superwizowany trening pracy opiekuńczej odbywający się w sposób zindywidualizowany w domach podopiecznych w okresie czerwiec - grudzień 2016r. Na trening pracy opiekuńczej dla 140 uczestników zaplanowano łącznie 400 godzin. Dodatkowo w celu integracji społecznej środowiska opiekunów formalnych i nieformalnych, dla polepszenia przepływu informacji, nowości itp. realizowane będą spotkania integracyjno-dyskusyjne forum opiekunów, seniorów i rodzin - łącznie 80 godzin. 01-06-2016 31-12-2016 Oferent 1
Zadania projektu będą sukcesywnie oceniane narzędziami okresowej ewaluacji od maja do grudnia 2016r.. Wyniki ewaluacji posłużą do korygowania skryptów szkoleń oraz bieżącego dostosowania działań projektu do szczegółowych potrzeb uczestników. 01-05-2016 31-12-2016 Oferent 1

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty projektu Planowany poziom osiągnięcia (wartość docelowa) Propozycja monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Liczba beneficjantów nowych form samopomocy 140 osób Lista uczestników zajęć forum integracyjno-dyskusyjnego; ankiety oceniające efektywność tej formy wsparcia;
Liczba osób 60+ pracujących dobrowolnie w organizacjach i poza nimi 10 osób Listy osób zaangażowanych w pracę na rzecz organizacji pozarządowych
Liczba osób 60+ pracujących społecznie w organizacjach obywatelskich 60 osób Rejestr uczestników projektu udzielających się społecznie w organizacjach obywatelskich, działających na rzecz samopomocy oraz samoorganizacji w usługach opiekuńczych oraz innych usługach społecznych; Deklaracja pracy społecznej w innych organizacjach społecznych; umowa, porozumienie pracy nieodpłatnej
Ilość osób o podniesionym poziomie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia profesjonalnej opieki nad osobą niesamodzielną 98 osób Ankiety ewaluacyjne oceniające efektywność programu szkoleń; testy praktyczne wykonania czynności opiekuńczych; Raport z ewaluacji;
Ilość osób o podniesionym poziomie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 40 osób Ankiety ewaluacyjne oceniające efektywność programu szkoleń; testy praktyczne wykonania czynności opiekuńczych; Raport z ewaluacji;