"Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych"

Termin realizacji zadania publicznego w okresie od 2017-03-01 do 2017-12-31

Cel główny

Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 140 osób po 60rż, do świadczenia formalnych i nieformalnych usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym, na terenie woj. pomorskiego w okresie marzec-grudzień 2017r.


Cele szczegółowe

1.Podniesienie kwalifikacji 40 opiekunów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobami otępiennymi, Szkolenia w zakresie usług specjalistycznych świadczonych pacjentom zaburzonym psychicznie, otępiennym, z dużymi zespołami chorób geriatrycznych. Szkolenia praktyczne opiekuńcze w środowiskach domowych. Zajęcia integracyjne, zajęcia psychospołeczno-zawodowe.
2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności 140 opiekunów 60+ w zakresie świadczenia opieki osobom niesamodzielnym, w tym osobom z otępieniem, Zajęcia integracyjne, zajęcia psychospołeczno-zawodowe. Szkolenia praktyczne opiekuńcze w środowiskach domowych w zakresie nowoczesnych technik pielęgnacji, rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego żywienia w wieku senioralnym, zastosowania ICT w opiece, dostosowania funkcjonalnego domu podopiecznego.


Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

Szkolenia dla 40 opiekunów 60+ w zakresie nowoczesnych technik pielęgnacji osoby niesamodzielnej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych:
1.Techniki pielęgnacji osoby chorej obłożnie, w tym z zespołami otępiennymi 8h
2.Rehabilitacja i żywienie w środowisku domowym pacjenta 8h
3.Dom bez barier funkcjonalnych. Ergonomia otoczenia osoby starszej 8h
4.Specjalistyczne usługi opiekuńcze – pogłębiona opieka w zespołach otępiennych 16h
Moduły realizowane będą w 4 grupach 10 osobowych. Łącznie 40h szkoleń na osobę, w okresie 8 miesięcy – 5h szkoleń miesięcznie. Terminy realizacji szkoleń zostaną dopasowane do możliwości grup (gr. poranne, popołudniowe, w dni robocze lub weekendowe). Szkolenia będą realizowane w Trójmieście oraz w środowiskach lokalnych w gminach – kryterium doboru miast i sal to bliskość dojazdu dla grupy szkoleniowej. Sale wyposażone w sprzęt multimedialny będą udostępniane nieodpłatnie w ramach porozumień o współpracy z gminami, MOPS, GOPS, parafiami, PCPR i NGO. Dla potrzeb jakości szkoleń zostaną przygotowane materiały edukacyjne (20str/os na moduł) oraz drobny poczęstunek kawowy. Wsparciem organizacyjnym posłużą wolontariusze. Szczegółowa tematyka szkoleń: toaleta i higiena podopiecznego, czyszczenie protez, pielęgnacja odleżyn i odparzeń, kompresy, okłady, cewnikowanie, stomia, przemieszczanie chorego, pomiary tętna, ciśnienia, insuliny; udzielanie pomocy w sytuacjach urazów , upadków, zasłabnięć i innych wydarzeń ekstremalnych, traumatycznych; fizjoterapia, rehabilitacja po urazach, nauka wstawania po upadkach, pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi rehabilitacyjne; dieta osób starszych, profilaktyka niedożywienia, zaburzenia odżywiania; ergonomia otoczenia dostosowana do wieku, profilaktyka upadków; zespoły otępienne, wielkie zespoły geriatryczne, podstawowe jednostki chorobowe i wynikający z nich zakres wsparcia. Metody pracy szkoleniowej nastawione na interakcję, dyskusję, powtarzanie praktyczne ćwiczeń, dostosowanie do tempa i możliwości przyswajania uczestników. Wykorzystanie filmów instruktażowych.

Szkolenia praktyczne opiekuńcze w środowiskach domowych dla 140 opiekunów formalnych i nieformalnych :
Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano 4-5 godzin indywidualnych szkoleń praktycznych w środowisku podopiecznego. Łącznie 700h. Dodatkową formą wsparcia będą spotkania otwarte Forum integracyjno-dyskusyjnego realizowane w gminach, włączające przedstawicieli rodzin, sąsiedztwa, środowiska lokalne we wspólne spotkania poświęcone jakości usług opiekuńczych. Zaplanowano 34 spotkania po 4 godziny w okresie V-XII/2017. Spotkania realizowane w salach gmin, parafiach, lokalnych NGO. Zakres spotkań: nauka integrowania osoby starszej, podopiecznego ze społecznością lokalną, podtrzymanie lub zwiększenie aktywności osoby niesamodzielnej po hospitalizacji lub długotrwałym unieruchomieniu, nauka zmniejszenia poczucia izolacji społecznej; temat barier funkcjonalnych w życiu osoby niesamodzielnej – niwelowanie barier architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się, posługiwanie się Internetem, komunikatorami, nowoczesnymi urządzeniami rehabilitacyjnymi, poszukiwanie informacji na forach tematycznych, zdrowotnych; zdrowotne programy profilaktyczne. Omówione zostaną także narzędzia teleopieki oraz kwestie bezpieczeństwa w sieci internetowej.

Grupowe, rodzinne i indywidualne zajęcia psychospołeczno-zawodowe dla 140 opiekunów 60+
W wyniku udziału w zajęciach praktycznych projektu opiekunowie podniosą swoją wiedzę i umiejętności pracy, udzielenia wsparcia osobie niesamodzielnej, z otępieniem. Udział w zajęciach psychospołeczno-zawodowych pozwoli opiekunom zastanowić się nad swoim potencjałem osoby pomagającej oraz nad sposobami radzenia sobie z własnymi napięciami, stresem, z własnymi sposobami odbudowy siły i umiejętności odpoczywania po trudach opieki. Programy szkoleniowe w środowiskach domowych podopiecznych pozwolą na indywidualizacje procesów szkoleniowych i dopasowanie prezentowanych treści do tempa przyswajania umiejętności przez personel i opiekunów w danym środowisku. Ewaluacja wykonywana w poprzednich latach programu ASOS wykazała, iż dopasowanie szkoleń do potrzeb indywidualnych jest najbardziej efektywną formą wsparcia.