Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Już od 2006 roku Fundacja Niesiemy Pomoc realizuje zadania i projekty nastawione na intensywne wsparcie osób starszych w środowiskach lokalnych Gdyni oraz okolic.

W okresie 01.07.2006 – 31.12.2006 toczył się projekt "Przełamię lęk społeczny!" – Aktywizacja osób starszych, klientów pomocy społecznej z terenu Gdyni


Celem projektu była realizacja zajęć integracyjnych, poradnictwa dla osób starszych oraz ich rodzin przez okres 6 miesięcy. Uczestnikami projektu było 100 osób rekrutowanych spośród 550 środowisk objętych pomocą Fundacji, korzystający z usług opiekuńczych i jednocześnie ze wsparcia pomocy społecznej. Były to osoby pozostające na marginesie życia społecznego, zagrożone wykluczeniem oraz osoby przejawiające niechęć do opuszczania domu i uczestniczenia w życiu społecznym z powodu: choroby, upokorzenia, wstydu, biedy, problemów psychologicznych i fizycznych.

W projekcie realizowano:

▪ program zajęć integrujących ze społecznością lokalną,

▪ spotkania grup wsparcia,

▪ uczestnictwo w dyżurach specjalistów i indywidualne poradnictwo rodzinne

▪ intensywne działania promujące zajęcia bezpośrednio w środowiskach podopiecznych – kolportaż biuletynu projektu

Zajęcia przewidziane w projekcie były innowacyjnym i kompleksowym uzupełnieniem oferty Fundacji kierowanej do podopiecznych w ramach realizacji zadania publicznego "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców z terenu Gdyni" – okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2006.


Projekt realizował zespół 4 osób specjalistów z Fundacji: 2 psychologów zajęć grupowych, rehabilitant oraz terapeuta uzależnień. W wyznaczone dni tygodnia odbywały się:

▪ Zajęcia grup wsparcia dla osób starszych – kilkugodzinne cykle edukacyjne, integracyjne, terapia grupowa. Podczas zajęć podopieczni oraz członkowie ich rodzin rozmawiali o pojawiających się trudnościach, problemach np. nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, konfliktami, chorobami, starością, obciążeniami, problematyka uzależnień, poczucie odrzucenia społecznego, problemy fizjologiczne, ruchowe. Zajęcia prowadzone były techniką warsztatową stąd też uczestnicy nauczyli się nowego sposobu pokonywania trudności, poznali ćwiczenia wzmacniające koncentrację, poprawiające pamięć.

▪ Po każdych zajęciach podopieczni otrzymywali zestaw psychoterapeutycznych materiałów edukacyjnych. Materiały służą także pomocą personelowi Fundacji.

▪ Zajęcia grupowe realizowano w biurze Fundacji oraz w każdej dzielnicy Gdyni, aby zmniejszyć barierę dojazdu klienta na zajęcia. Prowadzono współpracę z:

- Dziennym Domem Pomocy Społecznej Gdynia Redłowo

- Osiedlowym Domem Kultury Bałtyk Gdynia Witomino

- Spółdzielnią Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko

- Radami Dzielnic i Klubami SenioraOsiągnięciem roku 2007 było prowadzenie kontynuacji projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt: "Przełamię lęk społeczny! – Aktywizacja osób starszych, klientów pomocy społecznej z terenu Gdyni oraz ich środowiska lokalnego" związanego z aktywizacją osób starszych w ramach grup wsparcia i zajęć edukacyjnych w zakresie psychologii, rehabilitacji, zdrowia, profilaktyki uzależnień. Współpraca w zakresie realizacji zajęć warsztatowych dla podopiecznych prowadzona była z:

- Spółdzielnią Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chwarznieńskiej na Witominie,

- Osiedlowym Domu Kultury Bałtyk na Witominie

- Klubem Seniora przy Domu Pomocy Społecznej Gdynia Redowo

- Klubem Seniora Oksywie


Wyżej opisane zajęcia wyraźnie zaspokajały potrzebę integracji społecznej uczestników oraz były uzupełnieniem usług opiekuńczych świadczonych przez personel Fundacji.

W wyniku rozszerzenia oferty usług psychologicznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych realizowanych w ramach środków własnych, z dniem 1 sierpnia 2008 rozpoczęto kontynuację projektu dofinansowanego przez MPiPS z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt: MOJE AKTYWNE ŻYCIE - Kompleksowy program wsparcia seniorów, klientów pomocy społecznej, z terenu Gdyni oraz ich środowiska lokalnego - związanego z aktywizacją osób starszych w ramach grup wsparcia i zajęć edukacyjnych w zakresie psychologii, rehabilitacji, zdrowia, profilaktyki uzależnień. Współpraca w zakresie realizacji zajęć warsztatowych dla podopiecznych z Klubów Seniora, Domów Pomocy Społecznej itp.W projekcie realizowano:

- program zróżnicowanych zajęć integrujących ze społecznością lokalną,

- edukacyjne spotkania grup wsparcia i samopomocy

- uczestnictwo w dyżurach specjalistów i indywidualne poradnictwo rodzinne

- intensywne działania promujące zajęcia bezpośrednio w środowiskach podopiecznych – biuletyn projektu, działalność animatorów lokalnych, powstanie poradnika lokalnego dla osób starszych wypracowanego podczas zajęć z uczestnikami grup wsparcia


Działania zaproponowane w projekcie skutecznie uzupełniały ofertę Fundacji tworząc innowacyjny kompleksowy system wsparcia osób starszych korzystających z usług opiekuńczych zleconych przez pomoc społeczną. Zamierzeniem Fundacji jest rozwój tego systemu wsparcia w kolejnych latach oraz kontynuacja działań na szerszą skalę tj. Gdynia i okolice oraz teren Trójmiasta.