Kolejny zrealizowany na przestrzeni 2007 i 2008 roku projekt szkoleniowy dla personelu świadczącego usługi opiekuńcze pt.: "MAM SWÓJ PLAN!" – aktywizacja zawodowa kobiet o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, został również sfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5.


W 2007 i 2008 roku przeprowadzono łącznie 396 h zajęć, dla 30-osób pracowników Fundacji ( kryterium podziału grupy: wiedza, aktywność i doświadczenie pracownika.)

w tym:

Szkolenia w zakresie modułów:

MODUŁ 1 "Wiedza i umiejętności opiekuna"

MODUŁ 2 "Warsztat pracy", "Konflikt", "Wypalenie zawodowe"

MODUŁ 3 "Mam swój PLAN ! Analiza SWOT"


Zadaniem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmującej się pomocą osobom z grupy szczególnego ryzyka.


Głównym celem projektu "MAM SWÓJ PLAN" było podniesienie jakości usług świadczonych przez Fundację Niesiemy Pomoc, zaś celem pośrednim było zwiększenie umiejętności pracownika w zakresie: zarządzania własnym warsztatem pracy, aktywizacji i integracji obsługiwanych klientów, motywacji do pracy. Stymulowanie rozwoju poprzez wsparcie psychologiczne i integrację (grupy wsparcia i samopomocy).


Rezultaty szkoleń: podniesienie umiejętności w zakresie obsługi osób z grup szczególnego ryzyka, podniesienie jakości własnej pracy dzięki zdobytej wiedzy i rozwiniętym zdolnościom zarządzania warsztatem pracy, polepszenie samooceny, nabycie umiejętności planowania czasu, zadań, integrowania podopiecznych, aktywizowania ich poprzez promowanie wolontariatu i innych form pracy, zwiększenie motywacji do pracy i rozwoju kompetencji, podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi, poczuciem wypalenia zawodowego.