Projekt pt.: "Sopot Aktywni Mieszkańcy" jest częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (MSASZ). Ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 50+ poprzez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Projekt jest dedykowany 58 osobom (26K, 32M) - mieszkańcom Sopotu. Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy z podmiotami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie Sopotu w ramach partnerstwa na rzecz integracji społecznej - Lokalne Centrum. Głównym partnerem rekrutacji projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Na etapie wstępnym uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty/a wszechstronną diagnozą realizowaną przez zespół specjalistów. Diagnoza realizowana będzie w 7 obszarach funkcjonowania odbiorcy projektu: psychologicznej, mieszkaniowej, rodzinnej, socjalno-bytowej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Identyfikowane będą potrzeby, możliwości, zasoby i ograniczenia uczestników. Dla każdego uczestnika zostanie zaplanowana ścieżka reintegracji (ŚR) z wykorzystaniem zindywidualizowanych form wsparcia w celu wzmocnienia kompetencji społecznych, a także wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Działania dla 58 odbiorców ostatecznych: ŚR dla 58 odbiorców ostatecznych, poradnictwo psychologiczne - indywidualne oraz grupowe, doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe, szkolenia i kursy zawodowe - dla 24 osób, stypendium dla uczestników projektu wypłacane w projekcie na podstawie ustalonego regulaminu stypendium. Ponadto, każda z grup odbiorców zostanie objęta dodatkowymi działaniami, niezbędnymi z uwagi na ich specyfikę.

Okres realizacji : 01.09.2016 r. - 30.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe Psycholog ZIT Sopot 6.1(kliknij aby pobrać)