Projekt "Sopot - dostępne usługi" ukierunkowany jest na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla 34 uczestników (22K, 12M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności: osób z niepełnosprawnościami, seniorów, opiekunów osób niesamodzielnych/zależnych. W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc świadczenia tych usług w Sopocie.

Planowane usługi:

  • 1. Usługa asystenta osoby niesamodzielnej dla 8 osób (3K, 5M) z niepełnosprawnościami. Asystent ma umożliwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie. Ma być swoistą protezą spajającą w tych momentach, w których osoba niepełnosprawna nie może sobie poradzić. Ma wspierać niezależne funkcjonowanie. Asystent pełni funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  • 2. Grupowe zajęcia aktywizujące dla 12 osób (10K, 2M) podnoszące kompetencje osobiste, w szczególności dla opiekunów osób zależnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz seniorów.
  • 3. Wolontariat sąsiedzki dla 14 (9K, 5M) osób. Jego istota opiera się koncepcji samopomocy sąsiedzkiej, w której uczestnicy projektu będą zaangażowani w działania na rzecz osób starszych mieszkających w ich sąsiedztwie.

W wyniku realizacji powyższych działań będzie działał klub środowiskowy dla osób z chorobami otępiennymi i ich otoczenia, klub środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrum wolontariatu sąsiedzkiego. Realizacja projektu pozwoli na zharmonizowanie istniejących i nowo powstałych usług społecznych oferowanych dla mieszkańców Sopotu.

Okres realizacji : 01.09.2016 r. - 30.09.2018 r.