2017-02-27 09:30:23
„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim

ZIT 6.2.1 „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim ” - Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.


Marzec 2015
Efekty długofalowe zaczynają się dziś. Dalsze prace włączające w gminach. Planowanie efektu oddziaływania po zakończeniu projektu.

Wśród długofalowych efektów zastosowania produktu finalnego, podtrzymujących jego trwałość, warto wymienić także:


Marzec 2015
Jakie wprowadziliśmy rekomendacje do produktów cząstkowych po fazie testowania narzędzi?

W wyniku fazy testowania wdrożono szereg zmian do produktu finalnego, szczegółowo zaprezentowanych w Tabelach rekomendacji i zmian do produktów cząstkowych. Doprecyzowano zakres narzędzi badających efektywność przejścia na kontraktowanie, badania jakości i edukacji w tym obszarze. Wprowadzone zmiany zwiększyły skalę i jakość osiągniętego celu głównego projektu tj. polepszyły współpracę JST-NGO i innych interesariuszy usług społecznych w kwestii przygotowania do przejścia na wieloletnie kontraktowanie w Gminie Sopot.

Zmiany dotyczyły zagadnień:


Luty 2015
Co z trwałością rozwiązań? Warsztaty włączające w gminach.

Wypracowany zestaw 4 innowacyjnych rozwiązań jest łatwy w zastosowaniu i możliwy do wdrożenia w krótkim czasie nawet bez dodatkowego wsparcia finansowego. Dostarcza gotowe narzędzia do pobrania on-line oraz proste instrukcje stosowania, przy małej skali koniecznych zmian. Koszty wprowadzenia do praktyki są niskie względem efektów stosowania, a związane z wewnętrzną edukacją personelu w zakresie stosowania narzędzi, realizacji ewaluacji, animacji spotkań, współpracy na obszarze gminy. Dodatkowy koszt stanowić może: przygotowanie diagnozy potrzeb w obszarze danej usługi społecznej planowanej do kontraktowania (najlepiej zlecenie diagnozy zewnętrznej instytucji badawczej niezależnej od JST i NGO pracujących nad usługą społeczną).


W gminach większych, posiadających dział rozwoju bądź strategii, realizacja spotkań JST-NGO przygotowujących do kontraktowania, edukujących w zakresie oceny jakości i ewaluacji, może odbywać się w ramach obowiązków służbowych pracowników działu. W mniejszych gminach zaleca się zatrudnienie na okres 3 lub 6 miesięcy animatora, ewaluatora, który przeprowadzi lokalne JST-NGO przez cykl spotkań przygotowujących do kontraktowania np. według 48h programu edukacyjno-szkoleniowego Produktu cząstkowego nr 3. Przyjmując stawkę 100-200zł/h dla eksperta koszt cyklu mieści się w przedziale 4.800-9.600zł, w zależności od stawek w danym regionie.


Styczeń 2015
Intensywne działania upowszechniające i włączające wypracowane narzędzia do praktyki.

Przedmiotem upowszechnienia i włączenia do polityki będzie zestaw narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na wieloletnie kontraktowanie usług społecznych, pakiet procedur, wzór zarządzenia Prezydenta, procedury i programy oceny jakości, zakres programów edukacyjnych dot. oceny jakości. Zainteresowane produktem finalnym podmioty mogą pozyskać go bezpłatnie poprzez edukacyjną witrynę internetową zawierającą wszystkie elementy modelu, przykładowe narzędzia, opis doświadczeń. Witryna funkcjonuje jako podstrona Fundacji Niesiemy Pomoc z aktualnościami , co wpłynie na trwałość produktu po zakończeniu projektu.


Założeniem innowacji jest, aby zarówno odbiorcy, jaki i użytkownicy produktu mogli wykorzystać pakiet narzędzi do kompleksowej realizacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania. Przygotowany pakiet narzędzi jest uzupełnieniem oferty dotychczasowego systemu zlecania usług społecznych w gminie. Wskazuje również kierunek profesjonalizacji realizowanej usługi społecznej we współpracy JST i NGO.

Aby innowacja działała właściwie należy:


Grudzień 2014
Czas kolejnych podsumowań

Uzyskane w projekcie efekty jakościowe w opinii użytkowników innowacji:


Uzyskane w projekcie efekty jakościowe w opinii odbiorców innowacji:


Listopad 2014
Zaangażowanie grup odbiorców i użytkowników w prace nad produktem finalnym

W wypracowaniu ostatecznego kształtu i zakresu produktu uczestniczyli aktywnie zarówno Użytkownicy, jak i Odbiorcy (71 JST, 22 reprezentanci firm, 271 osób z NGO), kolejne osoby nadal biorą udział i są zaproszone do działań upowszechniających i włączających. Działania toczyły się na terenie woj. pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Kartuzy, Kościerzyna, Pruszcz Gdański), narzędzia konsultowano także z reprezentantami woj. zachodniopomorskiego (Szczecinek). Do testowania narzędzi oceny jakości, wieloletniego programu współpracy, programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania zaangażowano dotychczas 209 osób. Kolejne osoby konsultują narzędzia podczas spotkań upowszechniających.

Użytkownicy rekrutowali się spośród: reprezentantów Urzędu Miasta Sopotu, Wydziału Oświaty, Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, jednostek pomocy społecznej w Gminie Sopot, Dyrektorzy MOPS, Dział Strategii i Rozwoju, Dział ds. Usług Opiekuńczych, Zespół Pracy Socjalnej, osoby zarządzające usługami społecznymi zlecanymi przez JST w Fundacji Niesiemy Pomoc oraz osoby zarządzające w innych NGO m.in. Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Wojewódzki, Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, przedstawiciele zarządzający szkół, ośrodków zdrowia, placówek pomocowych.


Październik 2014
Przygotowujemy się do walidacji produktu finalnego. Spojrzenie na wyniki ewaluacji

Skuteczność i użyteczność produktu finalnego udowadniają wskaźniki z ewaluacji:


Wrzesień 2014
Powoli podsumowujemy prace nad ostatecznym kształtem produktu finalnego po konsultacjach i spotkaniach eksperckich

Aktualność potrzeby wprowadzenia produktu – Równolegle do działań projektu prowadzono prace nad wydłużeniem okresu zadań zlecanych NGO w Gminie Miasta Sopot. Obecnie 3 organizacje realizują zadanie 2 letnie w obszarze usług społecznych tj. usługi opiekuńcze, co jest przyczynkiem do kolejnego etapu, wdrożenia narzędzi kontraktowania. Ponadto toczą się działania ogólnopolskiego projektu systemowego pt. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Integralną częścią tego projektu jest wypracowanie ogólnopolskich standardów usług społecznych, w tym usług opiekuńczych. Będzie to dla gmin fundamentem do dalszych prac nad budowaniem potencjału współpracy JST-NGO i możliwością włączenia wieloletniego kontraktowania. Potrzeba wdrażania produktu jest aktualna i rozwojowa.


Lipiec - Sierpień 2014
Odbiorcy działań upowszechniających i włączających

Użytkownicy na etapie włączania i upowszechniania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M


Odbiorcy na etapie włączania i upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.


06 Lipiec 2014
Oferta uzupełniających zajęć dla opiekunów osób starszych oraz podopiecznych – współpraca Fundacji Niesiemy Pomoc ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne z Sierakowic w ramach projektu: AKCJA-REAKCJA Umiejętności terapeutyczno - prawne w pracy opiekuna i środowisku rodzinnym seniora

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne jest organizacją młodą założoną przez terapeutów, prawników z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób straumatyzowanych, zaburzonych psychicznie, wymagających wsparcia psychospołecznego. Zespól koncentruje się na pomocy osobie, która przeżyła nagłe wydarzenie traumatyczne, tak aby nie rozwinął się zespół stresu pourazowego. Wsparcie oraz edukacja jest pomocna w profilaktyce wypalenia zawodowego oraz leczeniu trwałych skutków przebytych wydarzeń traumatycznych np: przewlekłych napięć, depresji, nawracających koszmarów, samookaleczenia i stanów przedsamobójczych. W proponowanym projekcie zaplanowano realizację zajęć terapeutyczno-prawnych w okresie 8 miesięcy (01.05.2014 – 31.12.2014) dla 90 osób 60+ tj.: - pracowników i wolontariuszy organizacji opiekuńczych z terenu woj. pomorskiego, - seniorów korzystających z usług opiekuńczych oraz ich rodzin, sąsiedztwa. W projekcie przewidziano: - Zajęcia edukacyjne i superwizyjne z psychotraumatologiem dotyczące wpływu stresu pourazowego PTSD, traumy np. po przebytym udarze, urazie, zgonie bliskiej osoby; na życie seniora, jego rodziny oraz otoczenia i personelu opiekującego się seniorem - Zajęcia prawne polepszające świadomość własnych czynności prawnych, odpowiedzialności cywilnej w pracy opiekuna, skutków zawieranych zobowiązań finansowych, skutków postępowania komorniczego - Zajęcia psychospołeczne polepszające samoświadomość posiadanych kompetencji pracowniczych.03 Lipiec 2014
Trwają szkolenia oraz spotkania projektu ASOS "Jakość i partycypacja - Pogłębiony program rozwoju zawodowego personelu opiekuńczego 60+"

Zespół Fundacji oraz współpracownicy realizują moduły szkoleniowe:

Personel: trenerzy, psycholodzy, pielęgniarki, lekarz, informatyk. Równolegle toczy się wsparcie psychologiczne personelu opiekuńczego oraz podopiecznych i ich rodzin.


14 Czerwiec 2014
Promocja oferty

Promocja oferty zajęć wśród opiekunów 60+; wolontariuszy oraz animacja działań projektu w środowiskach domowych seniorów.


01 Maj 2014
Rozpoczynamy zadania w ramach projektu "Jakość i partycypacja - Pogłębiony program rozwoju zawodowego personelu opiekuńczego 60+"

Tegoroczne działania w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 obejmują:

Działania skierowane do 60 opiekunów 60 + i 40 seniorów 60+ którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji programu szkoleniowego lub zgłoszą chęć pogłębienia / utrwalenia treści programu. Innowacyjność zadania polega na współudziale podczas spotkań, ćwiczeń opiekuna i seniora. Osoby poruszające się o własnych siłach będą spotykały się na szkoleniach, zaś osoby leżące będą odbywały wspólne szkolenia z opiekunem i trenerem. Pośrednio w zadanie zaangażowane zostaną rodziny opiekunów i seniorów, znajomi, sąsiedztwo, co przyczyni się do wspierania działań na rzecz samopomocy i późniejszej samoorganizacji grup w ww miejscach.


28 Luty 2014
Prezentowaliśmy zakres projektu innowacyjnego „Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych” podczas konferencji AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. WYNALAZKI, KTÓRE POMOGĄ SENIOROM

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w dniu 28.02.2014 odbyła się konferencja podsumowująca projekt DOMESTIC - „Domowy asystent osób starszych i chorych”. Tematem przewodnim konferencji były rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa.


Podczas konferencji naukowcy z Politechniki Gdańskiej zaprezentowali stworzone przez siebie urządzenia oraz systemy, które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i chorych. Konferencja była również okazją do dyskusji na temat szeroko pojętej polityki senioralnej w Polsce i w województwie pomorskim.


Z badań wynika, że co czwarty Polak w 2035 r. będzie osobą starszą , tj. będzie miał 65 lat i więcej, a już w 2020 r. ponad milion Polaków będzie dobiegać 90. roku życia. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa to problem zarówno społeczny, jak i ekonomiczny.


Pan Maciej Dębski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wprowadził w problematykę starości oraz starzenia się społeczeństwa polskiego w kontekście socjologicznym, a także przedstawił ciekawe wyniki badań na temat stosunku Polaków do starości. - Osoby starsze pełnią ważną rolę w życiu społecznym, to bardzo duży i istotny kapitał społeczny, dlatego warto dobrze wykorzystać zasoby osób starszych – podkreślał Maciej Dębski. Z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków (87%) uważa, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu, zajmują się wnukami, posiadają istotne doświadczenie i wiedzę, są nośnikami tradycyjnych wartości, a także spajają poszczególnych członków rodziny.


Pan Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił zarys polityki społecznej na rzecz seniorów prowadzonej w województwie pomorskim, narzędzia oraz zasoby wspierające seniorów. – Najważniejszą kwestią jest powstawanie programów wspierających seniorów w każdej gminie. Ich celem powinny być jasno określone strategie na przyszłość. Cenną inicjatywą jest również tworzenie gminnych rad seniorów.


Pani Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała działania oraz plany w zakresie szeroko pojętej polityki senioralnej w Polsce. Główny nacisk kładziemy na kwestię aktywnego i zdrowego starzenia się. W grudniu 2013 r. rząd przyjął założenia długofalowej polityki senioralnej. W dokumencie tym skupiliśmy się na trzech obszarach: kwestii zdrowia, od której wychodzimy dlatego, że ona determinuje kolejne: kwestię aktywności zawodowej oraz aktywności społecznej – podkreśliła Pani Marzena Breza.


Pani Agnieszka Małecka-Jagła firmy „Spectrum Research” zaprezentowała innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych realizowanych w ramach projektu „Kontrakt na jakość”. Natomiast dr Anna Andruszkiewicz oraz dr Mirosława Felsmann z Collegium Medicum UMK Toruń, przedstawiły oczekiwania i potrzeby środowiska medycznego w zakresie tele-opieki. W 2050 roku liczba osób niesamodzielnych wzrośnie o prawie 140 % - mówiła dr Mirosława Felsmann, co pociąga za sobą konieczność zapewnienia domowej bądź instytucjonalnej opieki. Możliwość wykorzystania różnego typu nowych technologii uzupełnia i wspiera opiekę pielęgniarską i usługi opiekuńcze, stwarza możliwości zdalnego monitorowania zdrowia osoby starszej lub chorej. Ma to znaczenie nie tylko dla opiekunów profesjonalnych ale także dla członków rodziny osoby, która mieszka w dużej odległości.


Pan Paweł Orłowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do kwestii aktywizacji zawodowej osób 50 + , która jest jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu Społecznego. – Liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale rosła, dlatego ważne jest abyśmy skupili się na tym aby te osoby utrzymywać i przywracać na rynek pracy m.in. poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji. Np. umiejętność korzystania z nowych rozwiązań technologicznych ma istotne znaczenie dla usług przedstawianych na dzisiejszej konferencji.


Bezpieczna wanna, narzuta diagnostyczna, domowe alerty, i-waga czy elektroniczna dmuchawka to tylko niektóre z urządzeń oraz systemów wymyślonych i skonstruowanych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i chorych. Te innowacyjne rozwiązania prezentowane były podczas sopockiej konferencji.


Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prodziekan ds. badań z Politechniki Gdańskiej, podsumował projekt Domestic, którym kierował. – Efektem naszej pracy jest konfigurowalny system modułowy - to znaczy, że każdy sam w domu może sobie skonfigurować w zależności od tego na co choruje takie zasoby, które pozwolą mu monitorować parametry życiowe. Naszym celem było stworzenie takich rozwiązań, które wspomagają osoby starsze lub chore w domu, tak aby mogły one pozostać jak najdłużej w swoim mieszkaniu, a jednocześnie czuły się bezpieczne, a rodzina miała poczucie, iż w razie niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia system w porę poinformuje opiekunów i odpowiednie służby o konieczności udzielenia pomocy.

Sercem naszego rozwiązania jest stacja centralna – dodaje dr inż. Jacek Rumiński, z-ca kierownika projektu. Może to być np. komputer domowy, którego rolą jest gromadzenie informacji z wielu istniejących urządzeń lub takich, które można przyłączyć w późniejszym terminie, dokonywanie analiz i przesyłanie do otoczenia danej osoby, np. opiekuna, lekarza czy rodziny, za pomocą smsa, maila lub specjalnej aplikacji informacji o anomaliach i potencjalnym zagrożeniu.

Prototypy urządzeń stworzone przez gdańskich naukowców inspirowane były rozmowami z osobami starszymi oraz ich opiekunami i rodzinami, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie starszej, chorej i niesamodzielnej w swoim domu. Inteligentne rozwiązania zostały wbudowane w otoczenie domowe, tak aby były praktycznie niewidoczne. Są bardzo proste w użyciu i nie wymagają żadnego przeszkolenia. Np. Bezpieczna wanna – kontroluje proces napełniania wody, zasugeruje moment opuszczenia kąpieli, a w razie wykrycia bezruchu przez dłuższy czas, najpierw zaalarmuje osobę kąpiącą się, a w razie braku reakcji odetnie dopływ wody i spuści wodę z wanny zapobiegając utonięciu i jednocześnie wyśle powiadomienie do opiekunów o incydencie i konieczności udzielenia pomocy. I-waga, która wygląda jak zwyczajna waga łazienkowa, w rzeczywistości jest specjalistycznym urządzeniem wspomagającym proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi. Waga jest rozbudowana o układy mierzące masę ciała i jego kompozycję tzn. ilość tkanki tłuszczowej, ilość wody, etc. I-waga mierzy także elektryczną czynność serca oraz poziom saturacji krwi tlenem – SaO2. SleAp – pomoże w domu pacjenta zdiagnozować epizody nocnego bezdechu sennego, który może być przyczyną poważnych dolegliwości zdrowotnych często nie kojarzonych z pierwotną przyczyną, bezdechem. Na podstawie zapisu EKG oraz sygnału akustycznego wyliczy jak długo i jak często dusiliśmy się podczas snu. W ramach DOMESTIC powstały także: domowe alerty, czyli sieć sensorowa monitorująca zdarzenia domowe, np. wyciek wody czy też pilot o funkcjach diagnostyczno-medycznych HARN. Warto przywołać także platformę Demencja, która wspomaga trening umysłowy osób starszych.

Urządzenia z projektu Domestic, w ramach pilotażu będą testować m.in. sopoccy seniorzy. Przykładowymi odbiorcami mogą być osoby z problemami kardiologicznymi, zagrożone udarem, cierpiące na bezdech senny, dotknięte astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz osoby z objawami demencji starczej.


Pani Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, podziękowała za zaproszenie Sopotu do współpracy, podkreślając, że to cenna inicjatywa, która pozwoli zapewnić lepszą jakość życia osób starszych. Technologia i człowiek - to buduje cały system wsparcia i wzmocnienia, dlatego staramy się połączyć jedno z drugim. Zapewnienie dobrej jakości życia, utrzymanie jak najdłużej w aktywności i zdrowiu wymaga podejścia interdyscyplinarnego, współpracy świata nauki, ochrony zdrowia, sektora prywatnego, samorządu, a także organizacji pozarządowych - podkreśliła Anna Jarosz.


Projekt Domestic realizowany był w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.


Patronat nad konferencją „Rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa” objęli: prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.


Organizatorzy konferencji: Politechnika Gdańska, Miasto Sopot. Partnerzy: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Cennik

Cena usług opiekuńczych jest zmienna i zależy od ilości godzin


Zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym koordynatorem, który dzięki swojemu profesjonalizmowi i doświadczeniu pomoże dobrać Tobie odpowiedni zakres usług i dobierze odpowiednią osobę do pomocy.


Adres
ul.Kopernika 11

81-846 Sopot

fundacjanp@wp.pl

Kontakt
kom.791-011-240

kom.606-770-798

kom.502-174-201

Biuro obsługi klientów
ul.Kopernika 11

81-846 Sopot