AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

Aktualności

 

Marzec 2015  Efekty długofalowe zaczynają się dziś. Dalsze prace włączające w gminach. Planowanie efektu oddziaływania po zakończeniu projektu

Wśród długofalowych efektów zastosowania produktu finalnego, podtrzymujących jego trwałość,  warto wymienić także:

Ø  Pomiar efektywności ekonomicznej, społecznej oraz jakości usługi jako narzędzia prowadzące do długofalowego wzmocnienia odpowiedzialności i przejrzystości realizacji, wskazania rzeczywistych kosztów usługi społecznej optymalnej jakościowo, świadczonej profesjonalnie i w zgodzie z przyjętymi przez JST-NGO standardami

Ø  Wzrost wiarygodności działań NGO świadczących usługę społeczną w perspektywie wieloletniej poprzez systematyczne wskazywanie terminowości, dostępności, poziomu wykonania usługi, jakości realizacji

Ø  Wzrost relacji efektów do nakładów zarówno dla JST, jak i NGO

Ø  NGO jako organizacja ucząca się dzięki systematycznym informacjom zwrotnym o usłudze społecznej – kapitał ludzki i baza wiedzy

 

Marzec 2015  Jakie wprowadziliśmy rekomendacje do produktów cząstkowych po fazie testowania narzędzi?

W wyniku fazy testowania wdrożono szereg zmian do produktu finalnego, szczegółowo zaprezentowanych w Tabelach rekomendacji i zmian do produktów cząstkowych. Doprecyzowano zakres narzędzi badających efektywność przejścia na kontraktowanie, badania jakości i edukacji w tym obszarze. Wprowadzone zmiany zwiększyły skalę i jakość osiągniętego celu głównego projektu tj. polepszyły współpracę JST-NGO i innych interesariuszy usług społecznych w kwestii przygotowania do przejścia na wieloletnie kontraktowanie w Gminie Sopot.

Zmiany dotyczyły zagadnień:

        W narzędziu oceny efektywności ekonomiczno-społecznej przejścia na wieloletnie kontraktowanie wprowadzono pomiar sytuacji bieżącej dwojakiego rodzaju: gdy JST własnymi siłami realizuje daną usługę społeczną lub gdy przekazuje to zadanie NGO (w skali 1 roku), następnie umożliwiono prognozowanie sytuacji, gdy JST-NGO wykonają zadanie na zasadzie 3 letniego kontraktu. Z chwilą wprowadzenia kontraktowania narzędzie będzie służyło do bieżących pomiarów efektywności ekonomiczno-społecznej.

        W narzędziu oceny jakości usługi realizowanej w formie kontraktu doprecyzowano zakres arkuszy do samooceny gotowości NGO do wejścia w kontraktowanie oraz naniesiono rekomendacje interesariuszy usługi do scenariuszy wywiadów badawczych.

        Program edukacyjno-szkoleniowy z zakresu ewaluacji, oceny jakości dostosowano do tempa prac w grupie Odbiorców i Użytkowników – zwiększono częstotliwość spotkań edukacyjnych skracając czas pojedynczego spotkania z 8 do 4 godzin.

        Dostosowano wieloletni program współpracy JST-NGO do zmian prawnych i sugestii interesariuszy projektu.

 

Luty 2015  Co z trwałością rozwiązań? Warsztaty włączające w gminach.

Wypracowany zestaw 4 innowacyjnych rozwiązań jest łatwy w zastosowaniu i możliwy do wdrożenia w krótkim czasie nawet bez dodatkowego wsparcia finansowego. Dostarcza gotowe narzędzia do pobrania on-line oraz proste instrukcje stosowania, przy małej skali koniecznych zmian. Koszty wprowadzenia do praktyki są niskie względem efektów stosowania, a  związane z wewnętrzną edukacją personelu w zakresie stosowania narzędzi, realizacji ewaluacji, animacji spotkań, współpracy na obszarze gminy. Dodatkowy koszt stanowić może: przygotowanie diagnozy potrzeb w obszarze danej usługi społecznej planowanej do kontraktowania (najlepiej zlecenie diagnozy zewnętrznej instytucji badawczej niezależnej od JST i NGO pracujących nad usługą społeczną).

W gminach większych, posiadających dział rozwoju bądź strategii, realizacja spotkań JST-NGO przygotowujących do kontraktowania, edukujących w zakresie oceny jakości i ewaluacji, może odbywać się w ramach obowiązków służbowych pracowników działu. W mniejszych gminach zaleca się zatrudnienie na okres 3 lub 6 miesięcy animatora, ewaluatora, który przeprowadzi lokalne JST-NGO przez cykl spotkań przygotowujących do kontraktowania np. według 48h programu edukacyjno-szkoleniowego Produktu cząstkowego nr 3. Przyjmując stawkę 100-200zł/h dla eksperta koszt cyklu mieści się w przedziale 4.800-9.600zł, w zależności od stawek w danym regionie.

Styczeń 2015  Intensywne działania upowszechniające i włączające wypracowane narzędzia do praktyki

Przedmiotem upowszechnienia i włączenia do polityki będzie zestaw narzędzi badających efektywność społ. i ekonom. zmiany na wieloletnie kontraktowanie usług społecznych, pakiet procedur, wzór zarządzenia Prezydenta, procedury i programy oceny jakości, zakres programów edukacyjnych dot. oceny jakości. Zainteresowane produktem finalnym podmioty mogą pozyskać go bezpłatnie poprzez edukacyjną witrynę internetową zawierającą wszystkie elementy modelu, przykładowe narzędzia, opis doświadczeń. Witryna funkcjonuje jako podstrona Fundacji Niesiemy Pomoc z aktualnościami http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/index.html , co wpłynie na trwałość produktu po zakończeniu projektu.

Założeniem innowacji jest, aby zarówno odbiorcy, jaki i użytkownicy produktu mogli wykorzystać pakiet narzędzi do kompleksowej realizacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania. Przygotowany pakiet narzędzi jest uzupełnieniem oferty dotychczasowego systemu zlecania usług społecznych w gminie. Wskazuje również kierunek profesjonalizacji realizowanej usługi społecznej we współpracy JST i NGO.

Aby innowacja działała właściwie należy:

Ø  Przygotować wspólnie JST i NGO lub przyjąć istniejący standard realizacji danej usługi społecznej zanim przystąpi się do jej kontraktowania

Ø  Dobrać i przeszkolić kadrę (użytkowników) rekrutujących się spośród przedstawicieli JST, NGO, innych instytucji pomocowych

Ø  Uzyskać pozytywną opinię od Prezydenta Miasta, władz danej gminy o wejściu w proces kontraktowania usług społecznych

 

Grudzień 2014  Czas kolejnych podsumowań

Uzyskane w projekcie efekty jakościowe w opinii użytkowników innowacji:

ü  Usprawnienie współpracy JST – NGO w procesie realizacji usługi społecznej

ü  Profesjonalizacja świadczonej usługi dzięki jej wieloletniej perspektywie realizacji, możliwości skupienia się JST i NGO na wdrożeniu pakietu specjalistycznych narzędzi do zarządzania usługą społeczną i ewaluacji, podniesieniu sprawności organizacyjnej ww podmiotów

ü  Zwiększenie efektywności zarządzania w NGO personelem świadczącym usługę społeczną, wydłużenie umów z pracownikami, stabilizacja zatrudnienia w NGO w ramach danego kontraktu, większy nacisk na długofalowe programy szkoleniowe w NGO i JST związane z realizowana usługą społeczną

 

Uzyskane w projekcie efekty jakościowe w opinii odbiorców innowacji:

ü  Proces standaryzacji usługi społecznej jako niezbędny element jej wieloletniego kontraktowania – przyczyni się do uporządkowania danej usługi nie tylko pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem jakości

ü  Dostęp do profesjonalnych narzędzi umożliwiających ocenę jakości świadczonej przez personel usługi społecznej,

ü  Możliwość przyzwyczajenia się personelu do pakietu określonych ankiet, wywiadów i zbierania informacji niezbędnych z poziomu istotności danego wskaźnika oceny, w ramach kwartalnych, rocznych

ü  Informacja zwrotna w określonych odstępach czasowych o jakości świadczonej usługi społecznej, możliwość porównania zmian w usłudze z poprzednimi latami realizacji

ü  Oswajanie personelu NGO i JST z procesem ewaluacji on-going i dbałości o jakość

 

Listopad 2014  Zaangażowanie grup odbiorców i użytkowników w prace nad produktem finalnym

W wypracowaniu ostatecznego kształtu i zakresu produktu uczestniczyli aktywnie zarówno Użytkownicy, jak i Odbiorcy (71 JST, 22 reprezentanci firm, 271 osób z NGO), kolejne osoby nadal biorą udział i są zaproszone do działań upowszechniających i włączających. Działania toczyły się na terenie woj. pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Kartuzy, Kościerzyna, Pruszcz Gdański), narzędzia konsultowano także z reprezentantami woj. zachodniopomorskiego (Szczecinek). Do testowania narzędzi oceny jakości, wieloletniego programu współpracy, programów edukacyjnych w zakresie ewaluacji usługi społecznej na zasadzie kontraktowania zaangażowano dotychczas 209 osób. Kolejne osoby konsultują narzędzia podczas spotkań upowszechniających.

Użytkownicy rekrutowali się spośród: reprezentantów Urzędu Miasta Sopotu, Wydziału Oświaty, Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, jednostek pomocy społecznej w Gminie Sopot, Dyrektorzy MOPS, Dział Strategii i Rozwoju, Dział ds. Usług Opiekuńczych, Zespół Pracy Socjalnej, osoby zarządzające usługami społecznymi zlecanymi przez JST w Fundacji Niesiemy Pomoc oraz osoby zarządzające w innych NGO m.in.  Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Wojewódzki, Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, przedstawiciele zarządzający szkół, ośrodków zdrowia, placówek pomocowych.

Październik 2014  Przygotowujemy się do walidacji produktu finalnego. Spojrzenie na wyniki ewaluacji

Skuteczność i użyteczność produktu finalnego udowadniają wskaźniki z ewaluacji:

        Wypracowanie 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych (100% osiągniętego wskaźnika)

        Włączenie w pracę nad rozwiązaniami 271 przedstawicieli NGO, z czego 194 osoby zakończyły udział;  77 bierze udział lub ma zaplanowane spotkania konsultacyjne, włączające i upowszechniające w IV kwartale 2014r oraz I kwartale 2015r

        209 pracowników JST-NGO organizujących usługi społeczne objętych badaniem skuteczności, z czego na polepszenie współpracy o minimum 20% dzięki utworzonym narzędziom wskazały 174 osoby z zakładanych 168 osób (104% osiągniętego wskaźnika)

        Wśród grup docelowych nastąpił wzrost przygotowania do realizacji usługi na zasadzie kontraktowania. Badaniu poddano 209 osób, wzrost przygotowania do realizacji usługi na zasadzie kontraktowania w wyniku znajomości narzędzi, wskazało 170 osób z zakładanych 168 (101% osiągniętego wskaźnika)

        Zgodnie z planem utworzono 5 narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktowania (100% osiągniętego wskaźnika)

        Polepszenie komunikacji poprzez dostarczanie newslettera o narzędziach badania jakości. Informacje o narzędziach produktu finalnego przekazano 209 osobom z zakładanych 460 osób. Pomiar trwa ze względu na równoległe działania upowszechniające i włączające. Wskaźnik ostateczny zostanie przytoczony na koniec realizacji projektu.

        Uczestnicy projektu podnieśli wiedzę i umiejętności zastosowania narzędzi badających jakość usługi w formie kontraktowania. Badaniu poddano 209 osób, wzrost przygotowania do realizacji usług na zasadzie kontraktacji w wyniku znajomości narzędzi badających jakość usług, wskazały 184 osoby z zaplanowanych 70 osób (263% osiągniętego wskaźnika). Oprócz Użytkowników i Odbiorców warsztatów dotyczących narzędzi jakości, badaniu poddano także uczestników dodatkowych spotkań konsultacyjnych w gminach, testujących proponowane rozwiązania.

        Zgodnie z planem przygotowano 1 witrynę edukacyjną, z której można pobrać on-line narzędzia wieloletniego kontraktowania usług społecznych. W fazie upowszechniania i włączania generowany będzie newsletter o dostępnych narzędziach

        Przyrost wiedzy na temat innowacyjnych narzędzi wskazało 209 osób spośród zaplanowanych 460, pomiar trwa ze względu na równoległe działania upowszechniające i włączające. Wskaźnik ostateczny zostanie przytoczony na koniec realizacji projektu, po zakończeniu zadań upowszechniających i włączających.

        Zgodnie z planem opracowano 1 podręcznik z programem edukacyjnym oraz 1 podręcznik z programem szkoleniowym w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi w formie kontraktowania dla personelu świadczącego usługi społeczne oraz dla personelu organizującego usługi społeczne (100% osiągniętego wskaźnika)

        Uczestnicy projektu podnieśli kompetencje i umiejętności w obszarze przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych. Badaniu poddano 209 osób, wzrost kompetencji i umiejętności w obszarze przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych, wskazało 155 osób. Liczba osób, u których nastąpił  przyrost wskaźnika o minimum 50% to 89 z zaplanowanych 70 osób (Osiągnięto wskaźnik celu na poziomie 127%)

        Zgodnie z planem opracowano 1 wieloletni program współpracy JST-NGO przewidujący kontraktację usług (100% osiągniętego wskaźnika)

 

Wrzesień 2014 Powoli podsumowujemy prace nad ostatecznym kształtem produktu finalnego po konsultacjach i spotkaniach eksperckich

Aktualność potrzeby wprowadzenia produktu – Równolegle do działań projektu prowadzono prace nad wydłużeniem okresu zadań zlecanych NGO w Gminie Miasta Sopot. Obecnie 3 organizacje realizują zadanie 2 letnie w obszarze usług społecznych tj. usługi opiekuńcze, co jest przyczynkiem do kolejnego etapu, wdrożenia narzędzi kontraktowania. Ponadto toczą się działania ogólnopolskiego projektu systemowego pt. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Integralną częścią tego projektu jest wypracowanie ogólnopolskich standardów usług społecznych, w tym usług opiekuńczych. Będzie to dla gmin fundamentem do dalszych prac nad budowaniem potencjału współpracy JST-NGO i możliwością włączenia wieloletniego kontraktowania. Potrzeba wdrażania produktu jest aktualna i rozwojowa.

Lipiec - Sierpień 2014  Odbiorcy działań upowszechniających i włączających

Użytkownicy na etapie włączania i upowszechniania to przedstawiciele NGO, JST z 12 gmin z woj. pomorskiego i 3 woj. ościennych, którzy w tel./mail badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie produktem - 72 os: 50K,22M  oraz 200 przedstawicieli środowisk lokalnych, szkół i NGO  zaangażowanych w usługi społeczne na poziomie gminnym: 160K,40M

Odbiorcy na etapie włączania i upowszechniania: 80 przedstawicieli podmiotów lokalnych: 54K,26M realizujących usługi społeczne na poziomie gmin woj. pomorskiego oraz 3 woj. ościennych.

Czerwiec 2014  Działania upowszechniające

Celem upowszechniania jest rozpropagowanie informacji oraz zwiększenie wiedzy na temat zalet, zasobów realizowanego przez Fundację Niesiemy Pomoc i gminę Sopot wraz z partnerem biznesowym, projektu PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych.

Upowszechnianie polega między innymi na zachęcaniu przyszłych bezpośrednich realizatorów usług społecznych oraz specjalistów do korzystania z produktu finalnego projektu tj.: MODELU 4 INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ WIELOLETNIEGO KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH.

Do celów szczegółowych upowszechniania zespół zaliczył:

Ø  uwrażliwienie instytucji zajmujących się świadczeniem usług społecznych oraz ich zarządzaniem, organizacją na potrzebę badania efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości usług w procesie ewaluacji, standaryzacji usługi, potrzebę samodzielnego przeprowadzania badań ewaluacyjnych na poziomie NGO, przyzwyczajenia się do kultury ewaluacji własnych działań

Ø  zwrócenie uwagi przyszłych potencjalnych odbiorców na możliwość wykorzystania innowacyjnego modelu narzędziowego,

Ø  promowanie dobrych praktyk oraz przeniesienie propozycji sopockich na grunt województwa pomorskiego (co przyszłości może być zastosowane również na poziomie krajowym),

Ø  popularyzacja wypracowanego modelu wsparcia oraz wytworzenie u odbiorców pozytywnego nastawienia do korzystania z nowopowstałej formy pakietu narzędzi,

Ø  zbudowanie podstaw do stworzenia standardów jakości profesjonalnej, realizowanej we współpracy JST – NGO usługi społecznej gotowej do kontraktowania wieloletniego

 

Maj 2014  Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego

W projekcie prowadzony jest trójstopniowy proces oceny efektów testowania i realizacji działań:

Ø  Monitoring przebiegu projektu i rezultatów

Ø  Ewaluacja wewnętrzna on-going projektu oraz ex-post projektu zakończone raportem podsumowującym całość projektu wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Ocena potrzeb  Odbiorców i Użytkowników oraz  ocena jakości poszczególnych testowanych  produktów. Metody ilościowe (kwestionariusze, narzędzia psychometryczne) i jakościowe (wywiady, obserwacje).

Ø  Ewaluacja zewnętrzna poświęcona analizie rzeczywistych efektów testowanego produktu finalnego – ocena w okresie testowania oraz podsumowanie po okresie testowania produktu finalnego.

 

Kwiecień 2014  Testujemy warsztaty - Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania (Użytkownicy)

Cele edukacyjne

Wersja dla personelu organizującego usługi społeczne

Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania, realizacji oraz badania jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania

Zakładane efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Ø  rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ewaluacji oraz planowania badań jakości usługi społecznej

Ø  podniósł kompetencje w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usług społecznych kontraktowanych na zasadzie umowy wieloletniej

Ø  poznał, rozumie i będzie w stanie zastosować proponowane narzędzia ewaluacji usługi społecznej realizowanej na zasadzie kontraktowania

Metody dydaktyczne

Wykład teoretyczny, prezentacja, dyskusja, warsztat zastosowania narzędzi, obserwacja, praca indywidualna, praca w grupach

Materiały szkoleniowe dla uczestnika

Ø  Ulotki, informatory dotyczące narzędzi kontraktowania usług społecznych

Ø  Dostęp do strony internetowej i witryny edukacyjnej projektu

Ø  Program, Materiały szkoleniowe i edukacyjne z zakresu przygotowania i realizacji badania oceny jakości, ewaluacji dla osób zarządzających, organizujących usługi społeczne na zasadzie kontraktowania:

 

Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania, w tym:

ð  model i procedura wdrożenia zmiany

ð  harmonogram

ð  kwestionariusze wywiadu

ð  kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie

ð  zestaw wskaźników oceny finansowej i pozafinansowej

 

Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji, w tym:

ð     procedura i plan ewaluacji usługi społecznej

ð     elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu

ð     newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej

ð     scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami

ð     scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem

ð     zestaw wskaźników oceny

 

Modelowy program współpracy na zasadzie kontraktacji oraz wzór Zarządzenia/Uchwały wprowadzającej

Ramowy program szkolenia / warsztatu

Spotkanie 1 – Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji, do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja

Spotkanie 2 – Podstawy ewaluacji, oceny jakości - do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja

Spotkanie 3 – Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, typy badań

Spotkanie 4 – Ewaluacja w praktyce – Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej

Spotkanie 5 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – przykład narzędzia wywiadu grupowego z pracownikami

Spotkanie 6 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną – przejście arkuszy

Spotkanie 7 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – przykład narzędzia wywiadu indywidualnego z klientem

Spotkanie 8 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną – przejście arkuszy Cd.

Spotkanie 9  – Kryteria ewaluacji – powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie;

Spotkanie 10  – Kryteria ewaluacji – powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie ciąg dalszy zagadnień

Spotkanie 11 – Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej

Spotkanie 12 – Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości

 

Luty 2014  Testujemy warsztaty - Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania (Odbiorcy)

Cele edukacyjne

Wersja dla personelu świadczącego usługi społeczne

Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania, realizacji oraz badania jakości usługi społecznej zleconej w formie wieloletniego kontraktowania

Zakładane efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Ø  potrafi przenieść własne doświadczenia edukacyjne do obszaru realizowanej usługi społecznej

Ø  poznał, rozumie i będzie w stanie zastosować proponowane narzędzia ewaluacji usługi społecznej realizowanej na zasadzie kontraktowania wieloletniego

Metody dydaktyczne

Wykład teoretyczny, prezentacja, dyskusja, warsztat zastosowania narzędzi, obserwacja, praca indywidualna, praca w grupach

Materiały szkoleniowe dla uczestnika

Ø  Pakiet narzędzi poddawanych testowaniu – zestaw dla odbiorcy

Ø  Materiały edukacyjne w zakresie planowania badań, podstaw ewaluacji:

Formularz wywiadu grupowego z pracownikiem

Formularz wywiadu indywidualnego  z klientem (ocena zadowolenia)

Ramowy program szkolenia / warsztatu

Spotkanie 1 – Podstawy ewaluacji, oceny jakości, potrzeba ewaluacji, zalety i wady ewaluacji, do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja

Spotkanie 2 – Podstawy ewaluacji: do czego służy ewaluacja, kto prowadzi ewaluację, dla kogo, typy ewaluacji, Twoja własna ewaluacja

Spotkanie 3 – Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Składniki badania, proces realizacji, harmonogram, etyka prowadzenia badań jakości, typy badań

Spotkanie 4 – Jak to działa? Ewaluacja w praktyce. Narzędzia – Do czego służy Wieloletni program współpracy JST-NGO w kontekście kontraktowania usługi społecznej

Spotkanie 5 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – Wywiad grupowy z pracownikami świadczącymi usługi społeczne, ćwiczenia

Spotkanie 6 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej - Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną, ćwiczenia

Spotkanie 7 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – Wywiad indywidualny z klientem

Spotkanie 8 – Przykładowe narzędzia do oceny jakości usługi społecznej kontraktowanej – Kwestionariusz samooceny podmiotu realizującego usługę społeczną, ciąg dalszy ćwiczeń

Spotkanie 9 – Kryteria ewaluacji – powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie, część 1

Spotkanie 10 – Kryteria ewaluacji – powiązanie narzędzi oceny jakości z narzędziami oceny efektywności społecznej i ekonomicznej przejścia na kontraktowanie, część 2

Spotkanie 11 – Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Standardy ewaluacji usługi społecznej kontraktowanej

Spotkanie 12 – Gromadzenie i analiza danych, raporty, przykłady rekomendacji i wniosków - Jak korzystać z raportu, Jak korzystać z wypracowanego standardu ewaluacji, kontraktowanie a elastyczność oceny jakości

 

Grudzień 2013  Podsumowanie dotychczasowych działań

Dotychczasowa realizacja projektu innowacyjnego przebiega zgodnie z planem, choć występują przesunięcia w realizacji niektórych działań upowszechniających. Wyraźnie widać, że cały zespół zbudowany do realizacji projektu jest głęboko zaangażowany we wszystkie działania testujące. Występuje stały proces monitorowania przebiegu realizacji w celu jak najszybszego reagowania i wprowadzania elementów zaradczych dla potencjalnych trudności lub naprawczych dla trudności już zaistniałych.

 

* Liczby Spotkań w podziale na kwartały :

 

Spotkania Panelu: I kw 4, II kw 7, III kw 4, IV kw 7, łącznie 22 spotkania

Warsztaty dla odbiorców usług: I kw 5, II kw 3, III kw 6, IV kw 2, łącznie 16 spotkań

Warsztaty dla organizatorów usług: I kw 2, II kw 6, III kw 3, IV kw 5, łącznie 16 spotkań

 

Głównym elementem działań testujących były spotkania Panelu dyskusyjnego – w 2013 r – odbyły się 22  spotkania – razem 110 h, łącznie wzięło w nim udział 25 osób, byli to przedstawiciele :

-        Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego

-        Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku

-        Urzędu Miasta Sopot,

-        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Sopocie, Rumi, Wejherowie,

-        Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych

-        Uniwersytetu Gdańskiego Dr Maciej Dębski, Dr hab. Witold Toczyski

-        a także przedstawiciele Stowarzyszeń i Organizacji świadczących usługi społeczne na terenie trójmiasta – FNP, Fundacja Regionalne Centrum Informacji z Gdańska, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej

W ramach spotkań paneli dyskusyjnych nasi eksperci poddawali analizie dotychczas opracowaną wstępną wersję 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych. W trakcie dyskusji rekomendowali zmiany, a także wprowadzali nowe elementy do wypracowanych wcześniej produktów.  Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż wszyscy paneliści byli przedstawicielami różnych instytucji co pozwoliło nam na analizę problemu z różnych perspektyw.  Podczas paneli na bieżąco dyskutowane były wszystkie działania oraz efekty fazy testowania poszczególnych produktów. Na spotkania zapraszani byli także tzw. eksperci zewnętrzni, a więc osoby mające duże doświadczenie w pracy naukowej, merytorycznej w obszarze usług społecznych.

 

Marzec 2013 Spotkania upowszechniające wypracowane narzędzia

W dniu 14 marca 2013 roku odbyło się spotkanie upowszechniające w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, zrzeszone w Forum.

W dniu 5 marca 2013 roku odbyło się spotkanie upowszechniające w ramach Związku Gmin Pomorskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszone w Związku. Ponadto przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego oraz administracji rządowej.

Luty 2013 Krajowa Sieć Tematyczna – omawiano produkt finalny

 

Styczeń 2013 Przygotowanie do testowania wypracowanych rozwiązań

Kryteria rekrutacji użytkowników do fazy testowania:

- przedstawiciel JST, NGO realizujący zadania związane z zarządzaniem usługą społeczną

- wiedza i doświadczenie w organizacji, zarządzaniu usługą społeczną

Kryteria rekrutacji odbiorców do fazy testowania:

-     pracownik JST, NGO realizujący usługi społeczne (w tym: pracownicy terenowi, personel merytoryczny, koordynatorzy usług), pracownicy socjalni MOPS Sopot, pracownicy świadczący usługi społeczne w innych NGO

 

Grudzień 2012 Przygotowanie do złożenia wstępnej wersji Produktu Finalnego – Rozważania nad trwałością wypracowanych narzędzi

Wśród długofalowych efektów zastosowania produktu finalnego, podtrzymujących jego trwałość,  warto wymienić:

Ø  Pomiar efektywności ekonomicznej, społecznej oraz jakości usługi jako narzędzia prowadzące do długofalowego wzmocnienia odpowiedzialności i przejrzystości realizacji, wskazania rzeczywistych kosztów usługi społecznej optymalnej jakościowo, świadczonej profesjonalnie i w zgodzie z przyjętymi przez JST-NGO standardami

Ø  Wzrost wiarygodności działań NGO świadczących usługę społeczną w perspektywie wieloletniej poprzez systematyczne wskazywanie terminowości, dostępności, poziomu wykonania usługi, jakości realizacji

Ø  Wzrost relacji efektów do nakładów zarówno dla JST, jak i NGO

Ø  NGO jako organizacja ucząca się dzięki systematycznym informacjom zwrotnym o usłudze społecznej – kapitał ludzki i baza wiedzy

 

Listopad 2012 Efekty innowacji dla Użytkowników i efekty dla Odbiorców

Efekty dla użytkowników innowacji:

ü  Usprawnienie współpracy JST – NGO w procesie realizacji usługi społecznej

ü  Profesjonalizacja świadczonej usługi dzięki jej wieloletniej perspektywie realizacji, możliwości skupienia się JST i NGO na wdrożeniu pakietu specjalistycznych narzędzi do zarządzania usługą społeczną i ewaluacji, podniesieniu sprawności organizacyjnej ww podmiotów

ü  Zwiększenie efektywności zarządzania w NGO personelem świadczącym usługę społeczną, wydłużenie umów z pracownikami, stabilizacja zatrudnienia w NGO w ramach danego kontraktu, większy nacisk na długofalowe programy szkoleniowe w NGO i JST związane z realizowana usługą społeczną

 

  Efekty dla odbiorców innowacji:

ü  Proces standaryzacji usługi społecznej jako niezbędny element jej wieloletniego kontraktowania – przyczyni się do uporządkowania danej usługi nie tylko pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem jakości

ü  Dostęp do profesjonalnych narzędzi umożliwiających ocenę jakości świadczonej przez personel usługi społecznej,

ü  Możliwość przyzwyczajenia się personelu do pakietu określonych ankiet, wywiadów i zbierania informacji niezbędnych z poziomu istotności danego wskaźnika oceny, w ramach kwartalnych, rocznych

ü  Informacja zwrotna w określonych odstępach czasowych o jakości świadczonej usługi społecznej, możliwość porównania zmian w usłudze z poprzednimi latami realizacji

ü  Oswajanie personelu NGO i JST z procesem ewaluacji on-going i dbałości o jakość

 

 

Październik 2012  Co zrobić, aby innowacja działała właściwie?

Wypracowany zestaw 4 modelowych rozwiązań będzie łatwy w zastosowaniu i możliwy do wdrożenia w krótkim czasie nawet bez wsparcia EFS. Dostarczy gotowe narzędzia do pobrania on-line oraz proste instrukcje stosowania, przy małej skali koniecznych zmian. Koszty wprowadzenia do praktyki będą niskie względem efektów stosowania. A związane z wewnętrzną edukacją personelu w zakresie stosowania narzędzi, realizacji ewaluacji, animacji spotkań, współpracy na obszarze gminy. Dodatkowy koszt stanowić może: przygotowanie diagnozy potrzeb w obszarze danej usługi społecznej planowanej do kontraktowania (najlepiej zlecenie diagnozy zewnętrznej instytucji badawczej niezależnej od JST i NGO pracujących nad usługą społeczną).

Aby innowacja działała właściwie należy:

Ø  Właściwie dobrać i przeszkolić kadrę (użytkowników) rekrutujących się spośród przedstawicieli JST, NGO, innych instytucji pomocowych

Ø  Maksymalnie ukonkretnić narzędzi oraz procedury wdrożenia, aby były czytelne, przejrzyste i nieskomplikowane w odbiorze

Ø  Przyjąć uwagi Użytkowników i Odbiorców z fazy testowania narzędzi, podczas wszelkich spotkań roboczych zespołów testujących, spotkań Grupy Sterującej, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu zastosowania narzędzi

Ø  Uzyskać pozytywną opinię od Prezydenta Miasta, władz danej gminy o wejściu w proces kontraktowania usług społecznych

Ø  Przygotować wspólnie JST i NGO lub przyjąć istniejący standard realizacji danej usługi społecznej zanim przystąpi się do jej kontraktowania

 

 

Wrzesień 2012 Produkt finalny – pakiet narzędzi uniwersalnych dla usług społecznych – testowanie na usługach opiekuńczych

Produkt finalny – pakiet narzędzi w swojej ogólnej budowie jest propozycją uniwersalną, przygotowaną do badania efektywności i jakości usługi społecznej jako takiej. W wielu miejscach produkt finalny podkreśla konieczność posiadania standardu realizacji danej usługi społecznej w NGO, JST, aby można było przystąpić do jej kontraktowania. W Gminie Sopot standard usługi posiadają usługi opiekuńcze oraz usługi związane z bezdomnością. W związku z tym, iż od lat trwają liczne przedsięwzięcia dotyczące dostarczenia narzędzi na potrzeby obszaru bezdomności, postanowiono pójść w kierunku obszaru, gdzie tych narzędzi brakuje.  Dlatego dla potrzeb fazy testowania narzędzia zostały uszczegółowione do obszaru usług opiekuńczych, w których świadczeniu Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Gmina posiada bogate doświadczenie merytoryczne. Zaś firma badawcza Spectrum Research posiada doświadczenie w realizacji oceny efektów oraz systematycznej ewaluacji postępów prac nad produktem.

Sierpień 2012  Praca nad narzędziami produktu finalnego – spotkania ekspertów

Konsekwencją zaniechania wdrożenia kompleksowych rozwiązań w obszarze kontraktowania usług społecznych będą:

- nieefektywne nakłady finansowe oraz wysiłek organizacyjny i ludzki JST związany z corocznym organizowaniem przetargów, konkursów w obszarze usług społecznych, które mogłyby podlegać umowom wieloletnim

-  niska jakość partnerskiej współpracy JST i NGO w procesie  świadczenia usług społecznych

- pogłębiający się dystans pomiędzy sektorami oraz niskie zaufanie do NGO jako profesjonalnego partnera

- niski poziom współpracy JST – NGO w wieloletnim realizowaniu usług społecznych

- brak motywacji do wspólnego wypracowywania w gminach standardów usług społecznych, wysokiej jakości narzędzi oceny efektywności ekonomicznej, społecznej oraz procedur ewaluacji

- problem racjonalizacji wydatków na usługi społeczne wiążący się z problematyką konkurencyjności na rynku pracy oraz walką z dampingowymi cenami oferowanymi przez nieprofesjonalną obsługę

 

Sierpień 2012  Najważniejsze wnioski fazy diagnozy

Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań danych pierwotnych i wtórnych:

ü  W badaniu ankietowym zrealizowanym w roku 2011 w Gminie Sopot, 93% badanych podkreśla brak narzędzi wspomagających NGO w zarządzaniu usługami, w tym wspomagających w przejściu na wieloletnie kontraktowanie; 67% os. nie ma wiedzy, które rozwiązania w świadczeniu usług są efektywne i skuteczne pod kątem społecznym i ekonomicznym; ok. 70% badanych nie ma wiedzy czy istniejące narzędzia (tj. krótkie ankiety badające zadowolenie z usługi zaplanowane 1 x w roku) usprawniają pracę w NGO. 86% os zarządzających NGO podkreśliło, iż nie potrafi stworzyć procedury, standardu, narzędzi oceny jakości zleconej usługi, dlatego nie prowadzi okresowych badań ewaluacyjnych w ogóle. Z powyższych analiz wynika problem niedoboru narządzi lub niejednorodność narzędzi oceny usług społecznych, a także problem niewiedzy na temat rzeczywistych efektów realizowanych usług społecznych.

ü  Badanie  danych zastanych (desk research) wskazuje na występowanie braków narzędziowych. Żaden z dokumentów strategicznych na poziomie gminnym czy wojewódzkim (woj. pomorskiego) nie odnosił się, nie prezentował, ani nie wyznaczał kierunków, rekomendacji do potrzeby stworzenia pakietu narzędzi dedykowanych badaniu jakości oraz efektywności ekonomicznej i społecznej usługi społecznej realizowanej na podstawie umowy wieloletniej na zasadzie kontraktowania. W dokumentach nie wskazywano nawet tendencji do wieloletniego kontraktowania.

ü  W ramach badania FGI specjaliści, pracownicy NGO, JST wskazywali, iż średnio zajmują się realizacją, organizacją usług społecznych około 10 lat. 80% badanych respondentów uważa, że zapotrzebowani na usługi społeczne rośnie. Podkreśla się fakt, że w Sopocie około 25 % mieszkańców to osoby starsze (powyżej wieku emerytalnego) – jest to statystycznie najszybciej starzejąca się gmina w kraju, 12,4 % mieszkańców to osoby niepełnosprawne (wzrost o ok. 1 % w ciągu 10 lat). Stąd szczególnego znaczenia nabierają usługi społeczne skoncentrowane na zdrowiu, opiece stacjonarnej i domowej.

ü  Zgodnie z danymi z Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta Sopotu na dzień 30.06.2011r 25 % mieszkańców Sopotu to osoby starsze. Strategia Integracji i Polityki Społecznej Sopotu 2010-2015 str.8 wskazuje, iż odsetek ten jest zdecydowanie wyższy niż w pozostałych miastach Trójmiasta (18,5%), w województwie (14,6%) i w kraju (16,1%). Według prognoz GUS, w 2030 roku osób starszych będzie jeszcze więcej i stanowić będą aż 35,4% wszystkich mieszkańców miasta. ZWIĘKSZA SIĘ WIĘC GRUPA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW USŁUG SPOŁECZNYCH, co mobilizuje realizatorów usług (JST, NGO) do profesjonalizacji współpracy i dostarczania usług efektywnych finansowo, społecznie oraz wysokiej jakości.

ü  P.Błędowski, I.Buchowicz , P.Kubicki, Niepełnosprawność, w: Diagnoza społeczna 2009, s.138 wskazują, że osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią wśród mężczyzn 29.5% , a wśród kobiet niemal co druga niepełnosprawna (49%) ma więcej niż 60 lat.

ü  Ogólnopolskie Badania Społeczne “Standardy usług w pomocy społecznej” Raport Końcowy, Pentor , LBS, Warszawa 2010  podaje, iż w zakresie świadczenia pracy socjalnej  zaledwie 29% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej posiada regulacje (w tym 3% standardy). Tylko jedna trzecia badanych uważa, że instrumenty ewaluacji w pomocy społecznej są skuteczne, równocześnie większość pracowników uznaje potrzebę ewaluacji w pomocy społecznej, a połowa uważa, że nie ma skutecznych instrumentów tej ewaluacji.

ü  Ponadto podczas wywiadów grupowych 87 % badanych wskazało 1 rok jako niemniej korzystny okres kontraktowania usługi społecznej. 57 % ankietowanych wskazało 5 letni okres kontraktowania jako najkorzystniejszy, 15 % wskazało 3 letni, tyle samo typowało okres 2 letni. Jeśli chodzi o rodzaje usług świadczonych przez organizacje / instytucje w Gminie Sopot - Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była „Pomoc Społeczna” 58% ankietowanych. Na drugim miejscu „Edukacja” 13%, dalej „Ochrona Zdrowia” 11%. Na czwartym miejscu odpowiedzi „Kultura fizyczna sport i rekreacja” oraz „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” po 5%. Dalej „Mieszkalnictwo” 3%, tyle samo odpowiedzi „Inne”, oraz kultura i ochrona dóbr kultury 2%

 

ü  Jeśli chodzi o znajomość obszaru kontraktowania wieloletniego to podczas wywiadów grupowych FGI 65 % ankietowanych nie spotkało się wcześniej z tym pojęciem, 10 % nie udzieliło odpowiedzi. Twierdząco odpowiedziało 25 % badanych opisując to pojęcie jako ‘pomoc z zewnątrz’.

 

Lipiec 2012  Uczestnicy Panelu Ekspertów podsumowali pierwszy etap dyskusji w obszarze wieloletniego kontraktowania usług społecznych

Podczas Panelu ekspertów zorganizowano trzy dyskusje: panel analizy potrzeb, panel SWOT oraz panel rekomendacji. Stwierdzono, iż:

     jeżeli w ogóle są wykorzystywane narzędzia do pomiaru jakości usług społecznych, to są one bardzo powierzchowne, głównie ilościowe

     można stworzyć ogólne narzędzie do pomiaru jakości usług społecznych, gdyż usługi społeczne wykazują pewne cechy wspólne, jednak należy mieć na uwadze, że potrzebne są  narzędzia dedykowane do konkretnej usługi

     monitorowanie ma o tyle sens , o ile cena nie będzie jedynym kryterium wyboru oferenta

     ważnym elementem oprzyrządowania systemu badania jakości usług społecznych jest merytoryczne przygotowanie osób opracowujących narzędzia pomiaru jakości usług oraz zaplanowanie na ten cel już przed i w trakcie kontraktowania, środków finansowych

     potrzeba diagnozy i ewaluacji wśród decydentów rodzi opór z powodu ich nieznajomości i malej popularności. Jednak diagnoza i ewaluacja jest zbieżna z przyszłym budżetem zadaniowym. Brak wiedzy i świadomości, obawa przed ,,niewygodną politycznie” rzeczywistością na powyższy temat stanowi barierę do analizy potrzeb, standaryzacji i badania jakości usług społecznych

Czerwiec – lipiec 2012  Diagnoza i analiza problemu w projekcie

Zamiarem Gminy Sopot i lokalnych NGO jest tworzenie programów wieloletnich, bazujących na analizach poprawności wykorzystania środków oraz obserwacji rzeczywistych zmian dokonanych w wyniku działań organizacji w szerszym niż 1 rok horyzoncie czasowym. Uzasadnia to zmianę podejścia do zlecania usług społecznych i wydłużenia do kliku lat programu ich realizacji, a potem oceny jakości, efektywności.

Badane problemy:

Ø  Problem: W Gminie Sopot oraz województwie pomorskim brakuje procedur, narzędzi do podejmowania przez NGO zadań publicznych na zasadzie kontraktowania

Ø  Problem: Brak wieloletnich programów współpracy JST z NGO w obszarze realizacji usług społecznych na zasadzie kontraktowania

Ø  Problem: Niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zleconych na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości – dedykowanych do wieloletniej usługi kontraktowanej.

 

W celu zdiagnozowania przyczyn, konsekwencji i skali występowania opisanych problemów, przeprowadzono w okresie IV - VIII/2012, w Gminie Sopot, województwie pomorskim oraz na skalę kraju, cykl badań danych pierwotnych i wtórnych, składający się z:

a)      Diagnozy istniejących zasobów informacyjnych i badawczych, dokumentów, wyników dostępnych badań, ekspertyz, ewaluacji w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktacji oraz jakości współpracy JST – NGO, jakimi dysponują poszczególne instytucje i organizacje zajmujące się przedmiotową problematyką – badania źródeł zastanych

b)      Diagnozy potrzeb w obszarze współpracy JST – NGO w procesie przejścia na wieloletnie kontraktowanie, z perspektywy użytkownika -  3 panele ekspertów w grupie 6 specjalistów, doradców, ekspertów pracujących w obszarze zlecania i wykonywania zadań publicznych.

c)      Diagnozy potrzeb w obszarze współpracy JST – NGO w procesie przejścia na wieloletnie kontraktowanie, z perspektywy odbiorcy – 5 badań FGI (Focus Group Interviews) w grupie 40 specjalistów (33K,7M)

d)      Dodatkowo w roku 2011 przeprowadzono na potrzeby projektu badanie ankietowe wśród 40 przedstawicieli NGO, JST z terenu województwa pomorskiego w zakresie zarządzania usługami społecznymi, posiadanych narzędzi oceny jakości, prowadzenia badań okresowych realizowanej usługi.

 

Maj – czerwiec – lipiec 2012  Realizacja wywiadów grupowych

Spotkania były realizowane w postaci zogniskowanych wywiadów grupowych (grupy fokusowe). Jest to metoda dyskusji grupowej, oparta na dynamicznych interakcjach jego uczestników. Pozwala na obserwowanie i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy. Uczestnicy spotkania wzajemnie się stymulują i inspirują do dyskusji, co nadaje wartości uzyskanym w ten sposób informacjom. Uczestnicy otrzymali też do uzupełnienia ankietę badawczą. Wywiady przeprowadzono na próbie 40 pracowników instytucji świadczących usługi społeczne na terenie Sopotu (Empowerment). Spotkania odbywały się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminach:

 18-05-2012 r., 22-05-2012 r., 04-06-2012 r., 06-06-2012 r., 04-07-2012 r.

 

Na spotkania zaproszono 60(48K 12M) osób. W spotkaniach uczestniczyło 40(33K 7M) osób. Środowisko usług społecznych głównie reprezentowane było przez kobiety. Projektodawcy udało się zaprosić 7 mężczyzn. Stąd w celu spełnienia standardu minimum postarano się zaprosić większą ilość mężczyzn. Uczestnikami spotkań byli : Pracownicy Lokalnych NGO świadczących usługi społeczne na terenie Sopotu, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Przedstawiciele Urzędu Miasta Sopot.

Spotkanie 1 zrealizowano dnia 18-05-2012 r.,  wzięło w nim udział 10 osób (10 kobiet ) – 5 opiekunek środowiskowych, 4 koordynatorów usług, psycholog - przedział wiekowy 23 – 55 lat.

 

Spotkanie 2 zrealizowano dnia 22-05-2012 r, wzięło w nim udział 10 osób – ( 3 mężczyzn, 7 kobiet), Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – (Pracownicy Socjalni, Asystenci Osoby bezdomnej, Pracownicy administracyjni), Opiekunka Społeczna - przedział wiekowy 25 – 45 lat.

Spotkanie 3  zrealizowano dnia 04-06-2012 r, wzięły w nim udział 3  osoby (3 Kobiety ) Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ds. rehabilitacji społecznej, Kierownik dziennego domu opieki, Kierownik zadania - przedział wiekowy 30 – 49  lat.

Spotkanie 4 zrealizowano dnia 06-06-2012 r., wzięło w nim udział 10 osób – (1 mężczyzn, 9 kobiet ) Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Pracownicy NGO

Spotkanie 5 zrealizowano dnia 04-07-2012 r , wzięło w nim udział 7 osób – (3 mężczyzn, 4 kobiety) Pracownik urzędu miasta ds. NGO, przedstawiciele NGO, Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie , Opiekunki Społeczne - przedział wiekowy 30 – 50 lat.

Kwiecień - maj 2012   Przygotowania do diagnozy

Przedyskutowano w zespole partnerskim i opracowano raport metodologiczny zmierzający do zbadania problemu: W gminie, będącej jednocześnie miastem na prawach powiatu – w Sopocie brak jest trwałego i zorganizowanego modelu wieloletniego programu współpracy przewidującego kontraktowanie usług społecznych, będącego istotnym elementem systemu realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym, podejmowanie właściwych działań wymaga zebrania aktualnych informacji oraz przeprowadzenia rzetelnych diagnoz, czemu służyć ma zakres metodologii badań opisanej w raporcie.

 

Desk research - Przygotowano ewidencję zasobów informacyjnych i badawczych, dokumentów, wyników dostępnych badań, ekspertyz, ewaluacji w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktacji jakimi dysponują poszczególne instytucje i organizacje zajmujące się przedmiotową problematyką – badania źródeł zastanych w gminie Sopot oraz tło - badania krajowe i dobre praktyki zagraniczne. Odpowiedź na pytanie - Jakie są aktualnie panujące warunki dla wieloletniego kontraktowania usług społecznych?

 

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników, z uwagi na to, iż zjawiska zachodzące w obszarze badawczym są złożone, zostanie zastosowana triangulacja metodologiczna, polegająca na wykorzystaniu w toku badań różnych metod, technik oraz źródeł pozyskiwania informacji. Metody badawcze to:

  1. analiza danych wtórnych (Desk Research);
  2.  zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  3. panel ekspertów
  4.  analiza SWOT;

 

 

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja