AktualnościPartnerzy                                                                                      Strona główna fundacjiZamów newsletterKontakt
 
1 2 3 4 5

Upowrzechnianie i włączanie

Przygotowanie i wdrożenie procesu upowszechniania: działania informacyjno-promocyjne pomiędzy partnerami i na zewnątrz projektu; upowszechnianie poprzez stronę WWW projektu efektów diagnozy i pogłębionej analizy problemu; informowanie o postępach prac nad produktem finalnym podczas spotkań promocyjnych Gminy Sopot oraz Fundacji i partnerów realizowanych przez Doradcę merytorycznego. Podsumowanie efektów prac nad produktem finalnym.

 

KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

 

            Fundacja „Niesiemy Pomoc“ to organizacja pozarządowa założona  w 2004 r. posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych  na terenie Trójmiasta.  Misją Fundacji jest długofalowe świadczenie wysokiej jakości usług wspierających, umożliwiających klientom, głównie seniorom, pełne wykorzystanie przysługujących im praw obywatelskich, a  także jak najdłuższe pozostanie we własnym miejscu zmieszkania, poprzez wyrównanie szans na aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, uwzględniając indywidualne potrzeby i wartości z udziałem ich rodziny i środowiska lokalnego. 

            Dzięki kilkuletniej współpracy oraz licznym działaniom w ramach projektu  "PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych" – Gmina Miasta Sopot i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – w ramach otwartego konkursu ofert jako pierwsi na terenie Trójmiasta zdecydowali się na powierzenie zadania publicznego na realizację usług opiekuńczych na okres od 01.01.2014 r. – 30.06.2016 r.

            Aktualnie Fundacja jako jedna z organizacji świadczących usługi opiekuńcze na terenie Sopotu po raz pierwszy zawarła dwu i pół letni kontrakt na realizację zadania publicznego z zakresu  'Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Sopotu'.

Tak długi okres realizacji zadania publiczego niesie za sobą wiele korzyści zarówno ekonomicznych jak i społecznych. Sama organizacja może dzięki temu realizować usługi zgodnie z obowiązującymi standardami, a także stale podwyższać jakość świadczonych usług.

Nasi seniorzy pozostają przez długi okres czasu niezmiennie w tej samej organizacji, nie są narażeni na stres związany ze zmianą realizatora usług, a także że zmianą personelu bezpośrednio świadczącego usługi opiekuńcze, z którymi często są bardzo związani. Dłuższy okres trwania umowy to nie tylko korzyści dla seniorów, to także komfort niezmiennego miejsca pracy i gwarancja lepszych warunków pracy dla ponad 200 opiekunów oraz możliwość stałego podwyższania i doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji przez organizację.

 

Działalność projektowa Fundacji to głównie :

 

                     Wsparcie klientów i ich rodzin

 

                      Aktywizacja osób starszych oraz zajęcia edukacyjne w zakresie psychologii, rehabilitacji, zdrowia, profilaktyki uzależnień

 

                      Stymulowanie rozwoju poprzez wsparcie psychologiczne i integrację

 

                      Podnoszenie kwalifikacji i aktywizacja zawodowa pracowników

 

                      Podnoszenie jakości usług

 

                      Współpraca pomiędzy JST i NGO

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 

ZATRUDNIENIE OPIEKUNÓW A KONTRAKTOWANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Fundacja „Niesiemy Pomoc” działając od 10 lat na rynku usług opiekuńczych zmierza w stronę stałego podnoszenia jakości swojej oferty.

Jako pierwsza organizacja pozarządowa w województwie pomorskim w 2009 opracowała ‘Standardy usług opiekuńczych’, oraz brała czynny udział w tworzeniu standardów obowiązujących w trójmiejskich gminach. W dążeniu do jak najwyższej jakości proponowanych usług FNP we własnym zakresie doskonali zatrudnianą kadrę pracowników oraz poszerza  interdyscyplinarny zespół o współpracę ze specjalistami reprezentującymi różne specjalności. Fundacja bazując na doświadczeniu zdobytym w ciągu  swojej działalności, jak również wykorzystując indywidualne doświadczenie współpracującej z nią kadry, dąży do opracowania jak najlepszego, profesjonalnego poziomu jakości usług w sektorze pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja NP poczytuje sobie, jako obowiązek i zaszczyt współpracę ze swoimi partnerami w realizacji projektu innowacyjnego  ‘Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych’ POKL.05.04.02-00-C58/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Czerpanie ze wzajemnych doświadczeń, pozwoliło stworzyć efektywny, profesjonalny trend na polu świadczenia pomocy osobom potrzebującym. W opinii zespołu Fundacji realizowany proces kontraktacji usług społecznych, jest kolejnym etapem na drodze do pełnej profesjonalizacji podejmowanych przez nią działań na rynku usług opiekuńczych.

By polepszyć organizację pracy w zakresie usług społecznych (względem szybkiego tempa rozwoju usług wspieranych osób) między JST i NGO, ale również małymi przedsiębiorcami, Fundacja wspólnie z Gminą i MOPS Sopot wypracowała  narzędzia do przygotowania NGO do wieloletniego, partnerskiego realizowania zadań publicznych na zasadzie kontraktowania.

 

Zdiagnozowano trzy kluczowe problemy utrudniające przejście na wieloletnie kontraktowanie:

Problem 1 - W Gminie Sopot oraz województwie pomorskim brakuje procedur, narzędzi do podejmowania przez NGO zadań publicznych na zasadzie kontraktowania

Problem 2 - Brakuje wieloletnich programów współpracy JST z NGO w obszarze realizacji usług społecznych na zasadzie kontraktowania

Problem 3 – Występuje niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zleconych na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości – dedykowanych do wieloletniej usługi kontraktowanej

 

Konsekwencją wymienionych problemów jest niski poziom współpracy JST-NGO w wieloletnim realizowaniu usług społecznych. To z kolei pogłębia dystans pomiędzy sektorami oraz obniża zaufanie do NGO jako profesjonalnego partnera. Pojawia się też problem racjonalizacji wydatków na usługi społeczne wiążący się z kwestią konkurencyjności na rynku pracy oraz walką z dumpingowymi cenami oferowanymi przez nieprofesjonalną obsługę.

Praca w sektorze pozarządowym skupia jednostki otwarte na samodzielną i twórczą pracę obciążoną dużą dozą odpowiedzialności za własne działania. Opieka nad osobami potrzebującymi: seniorami, osobami chorymi i niepełnosprawnymi wymaga szczególnych umiejętności zawodowych , co motywuje do ciągłego doskonalenia posiadanych kompetencji, ale przede wszystkim rozwijania predyspozycji osobowościowych. Dlatego praca w sektorze socjalnym skupia wyselekcjonowane osoby otwarte na innych ludzi, życzliwe im, opiekuńcze i wrażliwe na potrzeby wymagających szczególnego wsparcia. Osoby pracujące w takich warunkach łączy idea pomagania i wspierania innych a także podstawowe wartości, którymi kierują się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ale nie samymi ideami człowiek żyje. Trzeba nadmienić, iż znaczna część opiekunów środowiskowych zatrudniona jest na umowę zlecenie u realizatorów usług opiekuńczych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia  zamówień na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Opieka i pomoc socjalna jest obowiązkiem państwa, na poziomie samorządu terytorialnego (gminy, powiatu) 

Gmina realizuje dwa rodzaje zadań: własne i zlecone.   Zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym szereg usług opiekuńczych . U niektórych podmiotów jak i NGO-sów przystępujących do zamówień zauważono dumpingowanie  cenami ofert, a co za tym idzie zaniżanie wynagrodzeń dla opiekunów. Bywają gminy, w których z jednej strony proponuje się opiekunowi różne formy zatrudnienia i wynagrodzenie znacznie niższe od najniższej krajowej. Zaś z drugiej strony oczekuje się w specyfikacji zamówienia kadry na bardzo wysokim poziomie kwalifikacji. Dochodzi zatem do paradoksu i sprzeczności oczekiwań. Trzeba również nadmienić, iż większość umów z realizatorami usług opiekuńczych zawierana jest przez gminy tylko na rok. To z kolei wymusza na realizatorach usług podpisywanie umów z personelem opiekuńczym z miesiąca na miesiąc. Brak ciągłości finansowania usługi uniemożliwia zagwarantowanie ciągłości zatrudnienia. Kontraktacja usług społecznych jest dla realizatorów i personelu opiekuńczego szansą na zapewnienie godnego wynagrodzenia i stabilizacji zatrudnienia w innej formie niż umowa zlecenie.

W województwie pomorskim tylko duże gminy w swoich zamówieniach na usługi opiekuńcze umieszczają kryterium wynagrodzenia dla opiekuna gwarantujące je na poziomie minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych  przypadkach nie ma to zastosowania.

Pochylenie się nad problematyką wynagrodzeń dla opiekunów i optymalizacji świadczonych usług (wieloletnia kontraktacja usług społecznych i nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych) stwarza nieocenione możliwości ukierunkowane na poprawę jakości życia podopiecznych oraz rozwoju opiekunów zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. W dążeniu do bycia profesjonalnym w pracy i w kontaktach z innymi ludźmi warto stawiać sobie wyzwania i kierować się w życiu najważniejszymi wzorcami, a przed wszystkim wzajemnym szacunkiem.

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 

KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych w Gminie Sopot

 

Od kwietnia 2012 roku do marca 2015 roku Fundacja Niesiemy Pomoc w partnerstwie z Gminą Miasta Sopotu oraz firmą badawczą Spectrum Research realizuje na terenie gminy, regionu pomorskiego i województw ościennych projekt poświęcony narzędziom kontraktowania usług społecznych przez administrację publiczną. Projekt pod nazwą PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.4  Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Fundacja Niesiemy Pomoc świadczy usługi opiekuńcze w sposób ciągły od 2004 r. narastająco w ok. 900 środowiskach osób niepełnosprawnych, starszych. Zatrudnia około 300 osób i świadczy usługi na terenie Trójmiasta i okolic, na dużą skalę.

 

Projekt innowacyjny realizowany w temacie: Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną, zakłada przygotowanie i przetestowanie w działaniu Produktu – 4 innowacyjnych rozwiązań na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych. Zadaniem wypracowanych rozwiązań jest polepszenie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w wieloletnim realizowaniu usług społecznych. Niedobór narzędzi oceny efektywności ekonomicznej i społecznej usług społecznych zleconych przez JST na zasadzie kontraktowania oraz narzędzi oceny jakości pogłębia dystans pomiędzy sektorami oraz obniża zaufanie do NGO jako profesjonalnego partnera. Pojawia się też problem racjonalizacji wydatków na usługi społeczne wiążący się z kwestią konkurencyjności na rynku pracy oraz walką z dampingowymi cenami oferowanymi przez nieprofesjonalną obsługę.

 

Opracowany produkt finalny przyczynia się do polepszenia współpracy JST i lokalnych NGO w obszarze świadczenia usług społecznych dzięki wypracowaniu pakietu 4 innowacyjnych narzędzi wzmacniających potencjał JST-NGO do realizacji usługi społecznej w formie wieloletniego kontraktu. Wszystkie prezentowane rozwiązania sprawdzono w działaniu na przykładzie usług opiekuńczych.

 

W skład pakietu wchodzą narzędzia:

- badające efektywność społeczną i ekonomiczną przejścia na wieloletnie kontraktowanie,

- badające jakość realizacji usługi społecznej w perspektywie wieloletniej,

- program edukacyjno-szkoleniowy uczący ewaluacji kontraktu wieloletniego,

- pogram wieloletniej współpracy JST-NGO

 

Produkt jest innowacyjny w wymiarze problemu i formy – Dostarczył lokalnym NGO profesjonalnych narzędzi do realizacji zadań publicznych na zasadzie kontraktowania. Z kolei JST dostarczył narzędzi oceniających efekt ekonomiczny i społeczny przejścia na kontraktowanie. Wszystkie rozwiązania wypracowano i testowano w ścisłej współpracy JST-NGO.

 

Partnerzy projektu:

- Fundacja Niesiemy Pomoc (Sopot)

- Gmina Miasta Sopotu

- SPECTRUM RESEARCH Agnieszka Małecka-Jagła (Gdynia)

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 

 

KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych w Gminie Sopot

 

 

Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania:

- model i procedura wdrożenia zmiany tj. przejścia na wieloletnie kontraktowanie

- harmonogram wdrożenia zmiany

- kryteria oceny efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany na kontraktowanie

- zestaw wskaźników oceny finansowej i poza finansowej

- kwestionariusz wywiadu indywidualnego z osobami kluczowymi - perspektywa: organizatora usługi (JST),

  organizacji realizującej (NGO`s), personelu świadczącego usługi opiekuńcze

 

 

Jednym z pakietów wypracowanych narzędzi jest ‘Zestaw narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania’. Po uzupełnieniu wymaganych danych narzędzie to odpowiada na dwa pytania:

 

·         Co pod względem ekonomicznym jest bardziej efektywne: czy realizacja usługi w ciągu 1 roku czy zaplanowanej na 3 lata - efektywność planowania długofalowego a jednorocznego?

·         Co pod względem ekonomicznym jest bardziej efektywne: czy realizacja usług opiekuńczych jest tańsza kiedy wykonywana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego czy może kiedy głównym wykonawcą usług jest organizacja pozarządowa?

 

W narzędziu oceny efektywności ekonomiczno-społecznej przejścia na wieloletnie kontraktowanie wprowadzono pomiar sytuacji bieżącej dwojakiego rodzaju: gdy JST własnymi siłami realizuje daną usługę społeczną lub gdy przekazuje to zadanie NGO (w skali 1 roku), następnie umożliwiono prognozowanie sytuacji, gdy JST-NGO wykonają zadanie na zasadzie 3 letniego kontraktu. Z chwilą wprowadzenia kontraktowania narzędzie będzie służyło do bieżących pomiarów efektywności ekonomiczno-społecznej.

 

Wypracowane narzędzia mogą być zatem podstawą do przygotowania gminy do wprowadzenia kontraktowania (budowanie informacji o planach gminy, dostępnych zasobach, założonych celach), jak również do oceny już istniejących kontraktów. Warto wskazać, że przygotowane narzędzia mogą być użyteczne nie tylko w sytuacji zmiany formy realizacji usług społecznych na formy kontraktowania, ale odpowiednio zmienione i uzupełnione mogą zostać wykorzystane w procesie ewaluacji trwającego kontraktowania.

 

Partnerzy projektu:

- Fundacja Niesiemy Pomoc (Sopot)

- Gmina Miasta Sopotu

- SPECTRUM RESEARCH Agnieszka Małecka-Jagła (Gdynia)

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 

KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych w Gminie Sopot

 

Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji:

- procedura i plan ewaluacji usługi społecznej

- elektroniczny kwestionariusz samooceny działań podmiotu

- newsletter w obszarze narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej

- scenariusz wywiadu grupowego z pracownikami

- scenariusz wywiadu indywidualnego z klientem

- zestaw wskaźników oceny

 

 

Każda usługa społeczna, a usługa realizowana w  systemie kontraktowym, powinna być systematycznie i w pełni ewaluowana, gdyż ze względu na jej wagę społeczną wymaga ona szczególnego (nadzoru) rozpoznania.  Stąd kolejnym pakietem wypracowanych narzędzi jest ‘Zestaw narzędzi badających jakość realizacji usługi społecznej w formie kontraktacji’. Celem głównym opracowanych narzędzi jest uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób organizacja/instytucja realizująca usługę społeczną ocenia swój potencjał i gotowość do realizacji zadania/usługi w formie kontraktowania. Przygotowany kwestionariusz bada jakość wdrożenia usługi oraz jego wybrane efekty końcowe.

 

Opracowane narzędzia po pierwsze koncentrują się na określeniu stopnia doświadczenia i kompetencji w realizacji usługi społecznej/zadania samej organizacji oraz jej personelu. W drugiej kolejności kwestionariusz bada, czy organizacja posiada misję, standardy oraz czy stosuje je w praktyce. Nie bez znaczenia jest również próba odpowiedzi na pytanie czy prowadzony jest system monitoringu i ewaluacji realizowanej usługi społecznej. Dokładne przeanalizowanie odpowiedzi, jak również zapoznanie się z wynikami daje z jednej strony możliwość określenia, jak bardzo organizacja jest gotowa na świadczenie usług społecznych, z drugiej zaś pokazuje poziom zadowolenia i poziom osiąganych efektów.

 

Prace nad standardami kontraktowania wieloletniego - Równolegle do działań projektu prowadzono prace nad wydłużeniem okresu zadań zlecanych NGO w Gminie Miasta Sopot. Obecnie 3 organizacje realizują zadanie 2 letnie w obszarze usług społecznych tj. usługi opiekuńcze, co jest przyczynkiem do kolejnego etapu, wdrożenia narzędzi kontraktowania. Ponadto toczą się działania ogólnopolskiego projektu systemowego pt. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Integralną częścią tego projektu jest wypracowanie ogólnopolskich standardów usług społecznych, w tym usług opiekuńczych. Będzie to dla gmin fundamentem do dalszych prac nad budowaniem potencjału współpracy JST-NGO i możliwością włączenia wieloletniego kontraktowania. Potrzeba wdrażania produktu jest aktualna i rozwojowa.

 

 

Uzyskane w projekcie efekty jakościowe:

ü  Proces standaryzacji usługi społecznej jako niezbędny element jej wieloletniego kontraktowania – przyczyni się do uporządkowania danej usługi nie tylko pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, ale przede wszystkim pod względem jakości

ü  Dostęp do profesjonalnych narzędzi umożliwiających ocenę jakości świadczonej przez personel usługi społecznej,

ü  Możliwość przyzwyczajenia się personelu do pakietu określonych ankiet, wywiadów i zbierania informacji niezbędnych z poziomu istotności danego wskaźnika oceny, w ramach kwartalnych, rocznych ocen

ü  Informacja zwrotna w określonych odstępach czasowych o jakości świadczonej usługi społecznej, możliwość porównania zmian w usłudze z poprzednimi latami realizacji

ü  Oswajanie personelu NGO i JST z procesem ewaluacji on-going i dbałości o jakość

 

 

Partnerzy projektu:

- Fundacja Niesiemy Pomoc (Sopot)

- Gmina Miasta Sopotu

- SPECTRUM RESEARCH Agnieszka Małecka-Jagła (Gdynia)

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 

 

KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych w Gminie Sopot

 

 

 

Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej w formie kontraktowania:

- program edukacyjny, scenariusz szkoleniowy dla personelu świadczącego usługi społeczne i personelu organizującego usługi społeczne

- harmonogram realizacji

- witryna internetowa edukacyjna z zakresu nauki badania jakości usług społecznych

 

 

Usługa wieloletnia realizowana w formie kontraktowania powinna być poddawana okresowej, stałej ocenie czyli ewaluacji efektów. Jednak, aby ocena była prowadzona rzetelnie oraz aby analizowane dane były miarodajne, potrzeba świadomości znaczenia ewaluacji w procesie kontraktowania. Wielkim błędem byłoby uproszczenie procesu ewaluacji do wypełnienia kilku egzemplarzy ankiet oceniających jakość oferowanych usług społecznych i wyciąganie na ich podstawie szerokich wniosków. Proces ewaluacji musi być prowadzony z zachowaniem podstawowych zasad obiektywizmu pomiaru oraz harmonogramu wykonywanych badań. Jednak najważniejsze w procesie ewaluacji jest zrozumienie przez wszystkich interesariuszy usługi społecznej sensu dokonywania oceny, potrzeby.

 

Przygotowany w pakiecie innowacyjnych narzędzi program edukacyjny, szkoleniowy, stawia sobie za zadanie przygotowanie wszystkich osób zaangażowanych w zlecenie, zarządzanie oraz realizację usługi społecznej do procesu ewaluacji jakości. Pakiet narzędzi edukacyjnych dostosowany jest do potrzeb dwóch głównych grup interesariuszy: 1 - osób zarządzających usługą po stronie zlecającego oraz realizatora, 2 – osób realizujących usługę. Zaprezentowany scenariusz szkoleń prowadzi krok po kroku zespół przez podstawy procesu ewaluacji oraz zapoznaje uczestników z poszczególnymi narzędziami oceny wchodzącymi w skład produktu finalnego. Pokazuje konstrukcję tych narzędzi, tło dokonywanych pomiarów, zakres badania. Na każdym etapie program edukacyjny oraz osoba prowadząca powinny uczulać odbiorców na jakość prowadzonej ewaluacji.

 

Program edukacyjny z zakresu ewaluacji usługi społecznej rekomenduje się włączać już  w początkowym etapie przygotowywania się danej gminy do wieloletniego kontraktowania usługi społecznej. Ocena ex ante oznacza analizę mającą na celu określenie (ocenę) zapotrzebowania na konkretną usługę przeprowadzone przed jej wdrożeniem. Tak samo, w trakcie realizacji usługi, prowadzona jest ewaluacja bieżąca usługi i włączanie wszelkich niezbędnych korekt planu. Każdorazowo po zakończeniu roku trwania kontraktu oraz jego całościowym rozliczeniu, także należy przeprowadzić procesy ewaluacji ex-post. Zrozumienie tych procesów, nauka ich realizacji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi to cele prezentowanego programu edukacyjnego.

 

Partnerzy projektu:

- Fundacja Niesiemy Pomoc (Sopot)

- Gmina Miasta Sopotu

- SPECTRUM RESEARCH Agnieszka Małecka-Jagła (Gdynia)

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/
KONTRAKTOWANIE  USŁUG  SPOŁECZNYCH

Innowacyjne rozwiązania w obszarze usług opiekuńczych w Gminie Sopot

 

 

Wieloletni program współpracy przewidujący kontraktację usługi społecznej

- wzór programu

- wzór Zarządzenia / Uchwały

 

 

Wieloletni Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest dokumentem o charakterze  strategicznym, opierającym się na długofalowych wspólnych działaniach samorządu i podmiotów trzeciego sektora na rzecz wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podnoszenia znaczenia ich działań w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Współpraca ta generuje skuteczniejszą i bardziej efektywną realizację wspólnego celu, jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb społecznych.

 

Celem głównym programu jest długofalowe zapewnienie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, budowanie oraz umacnianie partnerstwa  w celu systematycznej, konsekwentnej poprawy jakości życia mieszkańców. W efekcie dobrej współpracy wzrastać będzie trafność oraz  skuteczność w zakresie definiowania potrzeb społecznych, co pozwoli na realizację  zadań, które  zniwelują problemy bądź całkowicie zaspokoją istniejące potrzeby mieszkańców.

 

Główne elementy wieloletniego programu współpracy:

- zakres, definicje i cele programu

- przyjęte zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

- formy współpracy: finansowa i pozafinansowa,

- cechy i zasady kontraktu wieloletniego

- okres i sposób realizacji programu, wysokość planowanych środków

- monitoring i ewaluacja wieloletniego programu współpracy

- sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach

 

Partnerzy projektu:

- Fundacja Niesiemy Pomoc (Sopot)

- Gmina Miasta Sopotu

- SPECTRUM RESEARCH Agnieszka Małecka-Jagła (Gdynia)

 

Biuro projektu:

Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Mickiewicza 9/1, 81-728 Sopot, tel./faks (058) 661 77 27

http://www.niesiemypomoc.org.pl/kontraktnajakosc/

 

 


Plakat (PDF)

Prezentacja Produktu (PDF)

Ulotka Strona 1

Ulotka Strona 2

 


Człowiek - Najlepsza Inwestycja