Srebrna sieć

RPPM.06.02.02-22-0027/1700 Srebrna Sieć to projekt realizowany od kwietnia 2018 do grudnia 2020. Projekt partnerski realizowany przez 11 podmiotów, umożliwiający 250 os niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+ 168K,72M (GD) oraz ich opiekunom fakt (140 os) dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych Powstanie 259 trwałych miejsc świadczenia zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych(UO)-teleopieka, rehabilitacja domowa, sąsiedzkie usług opiekuńczych, które odpowiadają faktycznej i prognozowanej potrzebie z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usług społecznych (LD) przyjętej zarządzeniami PW 139/2017 P1 86/2017, P2 57/2017 P3 90/2017 P4 151/2017 P5 0050.416.2017 P6 119/2017 P7 347/2017 i P8 Uchw74/2017. W 8 gminach WP powstanie zintegrowany lokalny system UO wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, Punkty Usług Wzajemnych Wolontariat Seniora Zakres wsparcia wynikający z 390 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Seniorów (ISR) zostanie rozszerzony o profilaktykę zdrowia i senioralną GD (128 spotkań animac-profilakt/8 gmin x16 spot) oraz szkolenia i zajęcia praktyczne dla opiekunów fakt (128 zajęć/8 gminx16 szkol). Projekt umożliwi GD i opiekunom dostęp do wiedzy, umiejętności, świadczeń opiekuńczych- zdalne usługi opiekuńczych i medycznych, rehabilitacja domowa i sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu i pom reh, która zaopatrywać będzie mniej sprawnych z GD, podnosić ich standard życia. Aktywność środ 60+ wzmocniona powstanie 8 Rad Seniorów (społ.organy dorad-konsul), które zapewnią wieloletnie, zaplanowane działania na rzecz swojego środowiska. Wieloletnie Plany Anim 60+.Szerokie oddziaływanie projektu możliwe dzięki wewnątrz i międzysektorowej współpracy partnerskiej 9 JST,1 NGO,1 instytucje rynku prac. Trwałość i efektywność gwarantuje współpr. między P oraz współpraca Rad Gmin z Radami Sen. Wszystkie działania proj skoncentrowane na rozwoju usług i wsparciu społeczności w lok. środowisku.

Projekt relizowany wspólnie przez P9 i P10 w roli partnerów W projekcie prowadzono warsztaty w małych grupach dla 60 opiekunów. Szkolenia, moduły: Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy 8h, Praktyczny kurs pielęgnacji osoby chorej obłożnie – przenoszenie, dźwiganie pacjenta 8h, - Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej 8h - Gospodarowanie budżetem domowym 8h, - Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego 8h, - Obsługa komputera, internetu i podstawowych urządzeń IT 8h, Każde zajęcia przeprowadził doświadczony trener/zespół trenerski. Podczas zajęć oferowano poczęstunek. Pracowano w małych grupach, co podniosło efektywność przyswajania materiału i ćwiczeń praktycznych. Forma kameralnych grup sprawdziła się również ze względu na wiek uczestników, potrzebę licznych powtórzeń oraz dostępność przekazywanych treści. Zajęcia po zakończeniu zadania są kontynuowane cyklicznie jako spotkania z seniorami i personelem, co świadczy o potrzebach środowiska w zakresie animacji. Realizowano także zindywidualizowane szkolenia psychologiczne coachingowe dla 60 opiekunów i 60 seniorów. Zajęcia prowadzono w parach lub trójkach,dla 40 par opiekunów, seniorów, wolontariuszy łącznie 160 warsztatów. Podczas zajęć oferowany był drobny poczęstunek, materiały edukacyjne. Prowadzono wspólne zajęcia dla 100 seniorów. Zajęcia domowe w 20 środowiskach seniora odbywały się 1 x na 2 tygodnie przez 2 godziny przez 3 miesiące, w sumie 12h zajęć w środowisku domowym seniora. Łącznie przeprowadzono 265 godzin spotkań domowych (o 25h więcej niż zaplanowano). Zajęcia integracyjne i ergoterapia skierowane do 70 seniorów, wolontariuszy,rodzin.